Leidimas teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes

Leidimo kodas:: PAS30336

Duomenų valdytojai, planuodami teikti asmens duomenis duomenų gavėjams į trečiąsias šalis, privalo gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau - Inspekcija) leidimą, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Prašymą išduoti leidimą duomenų valdytojas gali pateikti: 1. Raštu (tiesiogiai atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį); 2. Elektroniniu būdu: 2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt; 2.2. Naudojantis elektronine paslaugų sistema EPS (paspaudus nuorodą "Užsakyti paslaugą internetu"). (Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad Inspekcija galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, bei Pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir Pranešimą pateikusį asmenį.). Asmenims, pateikusiems prašymą per EPS, išsiunčiamas elektroninio pranešimo patvirtinimas nurodytu el. paštu, kad Pranešimas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje "Mano paslaugos". Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakymą išduoti leidimą teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes Inspekcija duomenų valdytoją informuoja tokiu būdu, kokiu yra gautas Pranešimas: per EPS, elektroniniu paštu arba paštu.
Terminai
0
60 d.
Reikalingi dokumentai
Leidimas yra išduodamas, jeigu šiose valstybėse yra užtikrintas tinkamas asmens duomenų teisinės apsaugos lygis. Inspekcija gali išduoti leidimą teikti asmens duomenis į trečiąją valstybę, kuri neužtikrina tinkamo asmens duomenų teisinės apsaugos lygio, jeigu duomenų valdytojas yra nustatęs tinkamas duomenų apsaugos priemones asmens privataus gyvenimo neliečiamumui, kitoms duomenų subjekto teisėms apsaugoti ir įgyvendinti. Tokios apsaugos priemonės turi būti išdėstytos asmens duomenų teikimo į trečiąsias valstybes sutartyje arba kitame rašytinės formos dokumente.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu