Leidimas steigti totalizatoriaus punktus

Leidimo kodas:: PAS30279

Procedūra, kurios metu Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoda leidimą steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą bendrovei, turinčiai licenciją organizuoti totalizatorių arba lažybas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Bendrovė, norinti gauti leidimą stigti totalizatoriaus ar lažybų punktą, pateikia: 1. Prašymą (bendrovė, neturinti licencijos organizuoti lošimus, prašymą steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą pateikia kartu su prašymu išduoti licenciją organizuoti lošimus), kuriame nurodomas bendrovės pavadinimas, kodas, licencijos organizuoti lošimus išdavimo data ir numeris (jei į Priežiūros tarnybą kreipiasi bendrovė, jau turinti licenciją organizuoti totalizatorių ar lažybas), buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, prašymo data, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, parengusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, išvardijami pridedami dokumentai. Prašymas pasirašomas jį pateikiančio ir tam įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas). 2. Bendrovės totalizatoriaus arba lažybų lošimo reglamento projektą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 18 straipsnį, su detaliu lošimų organizavimo bei vykdymo aprašymu (jei bendrovės totalizatoriaus ar lažybų reglamentas dar nėra patvirtintas). 3. Pažymą, patvirtinančią, kad totalizatoriaus arba lažybų kortelės yra įregistruotos teritorinėje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išskyrus atvejus, kai šios kortelės platinamos per tiesioginio ryšio sistemą. 4. Totalizatoriuje arba lažybose naudojamų kortelių pavyzdžius, kortelių numeracijos ir apskaitos tvarką bei jų apsaugos priemonių aprašymą. 5. Informaciją apie lošimų organizavimo vietos atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytiems reikalavimams (detalaus įsigytų arba nuomojamų patalpų aukšto planą, sudarytą pagal kadastrinių matavimų duomenis, kuriame nurodytas planuojamas punkto darbuotojų darbo vietų bei lošimo įrengimų išdėstymas su aiškinamuoju raštu). 6. Patalpų, totalizatoriaus ar lažybų punktui steigti, įsigijimą arba nuomą patvirtinančių dokumentų (pirkimo-pardavimo, patalpų nuomos ar išperkamosios nuomos, dovanojimo arba kito sandorio) kopijas bei valstybės įmonės Registrų centro atitinkamą pažymą. Sandoriai, patvirtinantys patalpų, totalizatoriaus ar lažybų punktui steigti, įsigijimą ar nuomą, turi būti įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka viešajame registre. 7. Bendrovės vadovo patvirtintus totalizatoriaus ar lažybų punkto vadovo, jo pavaduotojų, kasininkų (jei tokios pareigybės numatomos organizuojant totalizatoriaus ar lažybų punkto veiklą), lažybų tarpininkų ir kito lošėjus aptarnaujančio personalo preliminarius sąrašus, kuriuose nurodomi vardai, pavardės, asmens kodai. Šiame punkte išvardyti asmenys turi atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 11 straipsnio reikalavimus. 8. Jei organizuojant totalizatorių ar lažybas yra naudojami lošimo įrenginiai, papildomai pateikiami dokumentai, patvirtinantys šių įrenginių atitikimą Priežiūros tarnybos nustatytiems reikalavimams. 9. Už leidimą steigti totalizatoriaus ar lažybų punktą turi būti sumokėta valstybės rinkliava.
Terminai
0
Sprendimas išduoti leidimą atidaryti lažybų arba totalizatoriaus punktą yra priimamas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo.
Mokesčiai

Leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų punktą išdavimas - 242,70 Eur (838 LT)

Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu