Leidimas steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį

Leidimo kodas:: PAS30770

Asmenys, pageidaujantys steigti nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų sandėlį, kuriame bus laikomi ir iš kurio bus tiekiami dyzeliniai degalai, skirti naudoti žemės ūkyje, taip pat žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo išdavimo.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija dėl veiksmų leidimui gauti pateikiama http://www.vmi.lt/cms/leidimu-steigti-specialu-akcizais-neapmokestinamu-dyzeliniu-degalu-sandeli-isdavimas/panaikinimas
Terminai
15 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
"Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti: - nustatyto pavyzdžio prašymą; - patalpos (-ų) arba teritorijos (-ų), kurioje (-se) pageidaujama steigti specialų sandėlį, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylų (ar jų dalies) kopijas, kuriose turi būti pažymėtos pageidaujamo steigti specialaus sandėlio ribos ir talpyklų stovėjimo vietos, patvirtintos steigėjo parašu ir antspaudu; - teisės aktų nustatytas licencijas (leidimus); jeigu prašymą pateikęs asmuo jų neturi, tokios licencijos (leidimai) turi būti pateiktos, atsiimant atitinkamą leidimą; - dokumentus, įrodančius, kad specialiame sandėlyje bus užtikrinta laikomų degalų fizinė apsauga nuo neteisėto išgabenimo iš specialaus sandėlio arba kad iki specialaus sandėlio veiklos pradžios tokia apsauga bus užtikrinta; - talpyklų ir autocisternų techninės charakteristikos (paso) arba jo dalies, kuriame yra techninės charakteristikos, kopiją."
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu