Leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius

Leidimo kodas:: PAS30387

Statytojas (užsakovas), norintis gauti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius, atitinkamus dokumentus turi pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Statytojas (užsakovas) norintis gauti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius turi pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2002-07-19 nutarimu Nr. 1165, (toliau - Taisyklės) 5 punkte nurodytus dokumentus. 2. Inspekcija, patikrinusi dokumentus ir (ar) informaciją ir nustačiusi, kad Statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, ir (ar) branduolinės energetikos objekto statinį ar jo dalį (kai branduolinės energetikos objekto statiniai (jų dalys) rekonstruojami, kapitališkai remontuojami ar griaunami) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, branduolinės energetikos objekto statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, nustatyta tvarka yra suderintas, o šio projekto ekspertizės akte nurodyta, kad projektą galima tvirtinti, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Statytojui išduoda Aplinkos ministerijos nustatytos formos leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius. 3. Inspekcija per 10 darbo dienų nuo leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo jo kopiją pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui. 4. Jeigu leidimas statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius neišduodamas, Inspekcija per Taisyklių 7 punkte nurodytą laiką praneša apie tai raštu Statytojui, konkrečiai nurodydama, dėl kokių priežasčių leidimas neišduotas.
Terminai
0
Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

"Nemokamas"

Reikalingi dokumentai
1. Aplinkos ministerijos nustatytos formos prašymą, pasirašytą Statytojo arba jo įgalioto asmens; 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suderintą branduolinės energetikos objekto statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projektą ir jo skaitmeninę kopiją; 3. branduolinės energetikos objekto statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projekto ekspertizės aktą ir jo kopiją; 4. branduolinės energetikos objekto statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar griovimo projekto suderinimo dokumentus ir jų kopijas.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu