Leidimas statyti naują statinį pajūrio juostoje

Leidimo kodas:: PAS30644

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliai - Inspekcija) išduoda leidimus statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje. Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą gali pateikti pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Statytojas, gavęs LR Vyriausybės sprendimą pritarti numatomai statybai, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (toliau - Reglamentas), IV skyriuje nustatyta tvarka pateikia prašymą (Reglamento 1 priedas), LR Vyriausybės sprendimą, pritarti numatomai naujo statinio (-ių) statybai ir kitus LR statybos įstatymo 23 str. 7 d. išvardintus dokumentus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Inspekcija leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius) pajūrio juostoje išdavimo procedūras atlieka Reglamento 12-18 punktuose nurodyta tvarka, taip pat vadovaudamasi Reglamento 25 p. nuostatomis.
Terminai
0
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per: 1) 45 darbo dienas - leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį; 2) 30 darbo dienų - leidimas statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį, rašytinis pritarimas ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui; 3) 15 darbo dienų - kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais, atvejais; 4) 10 darbo dienų - leidimas tęsti sustabdytą statybą.
Mokesčiai

"Nemokamas"

Reikalingi dokumentai
1.prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 (toliau-Reglamentas), 1 priedas; 2. LR Vyriausybės sprendimas, pritarti numatomai naujo statinio (-ių) statybai; 3. LR statybos įstatymo 23 str. 7 d. išvardinti dokumentai; 4. Jeigu paslaugos gavėją atstovauja kitas asmuo, su prašymu turi būti pateikiamas ir įgaliojimas.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu