Leidimas statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe

Leidimo kodas:: PAS30386

Norėdamas gauti leidimą statyti naują statinį / rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Statytojas kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas prašymą ir atitinkamus dokumentus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norėdamas gauti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Statytojas kreipiasi į Inspekciją, pateikdamas prašymą, nurodytus dokumentus bei rašytinius pritarimus teisės aktų nustatyta tvarka (pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijai). Pagal kompetenciją projektą tikrina statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymo Nr. D1-826, (toliau - Reglamentas) 9 priedo 1, 3, 4, 5 ir 17 punktuose nurodyti subjektai. Projekto patikrinimo procedūros atliekamos analogiškos, nurodytoms Reglamento IV skyriuje procedūroms. Savo pritarimus projektui subjektai paskelbia IS "Infostatyba". Visiems projektą tikrinusiems subjektams pritarus projektui, statytojui ar jo įgaliotam asmeniui atsakymas įteikiamas per IS "Infostatyba", raštu arba el. paštu.
Terminai
0
Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per: 1) 45 darbo dienas - leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį; 2) 30 darbo dienų - leidimas statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį, rašytinis pritarimas ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui.
Mokesčiai

"Nemokamas"

Reikalingi dokumentai
1. prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą (statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Llietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826, (toliau - Reglamentas) 1 priedas); 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 7 ar 8 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje); 3. Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu