Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30102

Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis prekiauti augalų apsaugos produktais, privalo gauti Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais (toliau – prekybos leidimas). Prekybos leidime nurodoma konkreti prekybos vieta. Prašymą ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su prekybos leidimo išdavimu ir veiklos vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia ir gauna per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Užpildytas prašymas su lydimaisiais dokumentais dokumentais pateikiama Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
Mokesčiai
157.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)

Sprendimas dėl Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gauti prekybos leidimą pateikimo dienos.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
LT744010051001324763 AB DNB bankas
LT057044060007887175 AB SEB bankas
LT327180000000141038 AB Šiaulių bankas
LT747400000008723870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT122140030002680220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1. patvirtintos formos prašymą; 2. papildomi dokumentai: 2.1. jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo, – augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka; 2.2. jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, – juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, arba asmens, su kuriuo sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymo forma
Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą, Tarnybai pateikia Tarnybos patvirtintos formos prašymą išduoti leidimą (toliau – prašymas), kuriame nurodoma ši informacija: 1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas; 2. fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas; 3. fizinio arba juridinio asmens augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas (-ai); 4. fizinio arba juridinio asmens augalų apsaugos produktų prekybos vietos adresas; 5. fizinio arba juridinio asmens telefono numeris; 6. fizinio arba juridinio asmens elektroninio pašto adresas (jeigu yra). Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: 1. jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo, – augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka; 2. jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, – juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, arba asmens, su kuriuo sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Darius Baškys, Agrochemijos skyriaus vedėjas
darius.baskys@vatzum.lt, +37052731459

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu