Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais

Leidimo kodas:: PAS30330

Pareiškėjas, norintis tiekti Lietuvos Respublikos rinkai augalų apsaugos produktą, registruotą ES valstybėse narėse, kuris gali būti analogiškas jau įregistruotam Lietuvos Respublikoje, tačiau kitoje valstybėje narėje įregistruotas kitu pavadinimu, pateikia tarnybai paraišką ir duomenis, nurodytus teisės aktuose. Įvertinus duomenų atitikimą reikalavimams, išduodamas leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, norintys prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais, pateikia laisvos formos paraiškas ir duomenis Tarnybai vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 52 straipsnio reikalavimais.
Terminai
0
Sprendimas dėl leidimo prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už leidimo prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais išdavimą - 521,32 Eur (1800 Lt).

Reikalingi dokumentai
Pareiškėjas pateikia laisvos formos paraišką ir reikiamus duomenis kaip aukščiau nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1107/2009 52 straipsnio 4 punkte.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
info@vatzum.lt, +370 5 237 5631

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu