Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą

Leidimo kodas:: PAS30317

Leidimas suteikia teisę pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraiška bei paraiškos dokumentai teikiami Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau - VATESI) paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, taip, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarime Nr. 1702 "Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 142-7286). Leidimas gali būti pareiškėjui perduotas paštu Paraiška leidimui gauti, leidimui bei jo galiojimo sąlygoms pakeisti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti pildoma naudojant paraiškų formas, patvirtintas VATESI viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-149 "Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui, jų galiojimo sąlygoms pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo" Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 "Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 "Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios", konkrečiai paslaugai nustatytus dokumentus
Terminai
0
Leidimas išduodamas ne vėliau, nei per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos
Mokesčiai

Paslaugos suteikimo kaina nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) patvirtinto Valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šių rinkliavų dydžių 4.496-4.497 papunkčiuose

Reikalingi dokumentai
Dokumentai nustatyti Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 "Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 "Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios" (17, 21 punktai)
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu