Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį

Leidimo kodas:: PAS30070

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau - ūkio subjektai). Leidimas suteikia ūkio subjektams teisę denatūruotą etilo alkoholį pirkti Lietuvos Respublikoje ir naudoti gamybos, techninėms reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas pateikia reikalingus dokumentus. 2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau-Departamentas) nagrinėja prašymą. 3. Departamentas priima sprendimą išduoti leidimą. 4. Ūkio subjektas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 5. Departamentas išduoda leidimą.
Terminai
0
Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti ūkio subjektui leidimą priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.
Mokesčiai

300 Lt 86,89 Eur

Reikalingi dokumentai
Ūkio subjektas, norintis įsigyti leidimą, pateiki 1. nustatytosios formos paraišką; 2. numatomos gaminti produkcijos techninius dokumentus, jeigu denatūruotas etilo alkoholis bus naudojamas gamybos reikmėms; 3. skaičiavimus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą denatūruoto etilo alkoholio kiekį; 4. ūkio subjekto vadovo įsakymą (potvarkį), kuriame nustatyta denatūruoto etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo ūkio subjekte tvarka.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu