Leidimas pirkti denatūruotą etilo alkoholį

Leidimo kodas:: PAS30072

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau - ūkio subjektai). Leidimas suteikia ūkio subjektams teisę Lietuvos Respublikoje pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio ir naudoti jį gamybos, techninėms reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Ūkio subjektas pateikia reikalingus dokumentus. 2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau-Departamentas) nagrinėja prašymą. 3. Departamentas priima sprendimą išduoti leidimą. 4. Ūkio subjektas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 5. Departamentas išduoda leidimą.
Terminai
0
Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti ūkio subjektui leidimą priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.
Mokesčiai

57,92 Eur

Reikalingi dokumentai
Ūkio subjektas, norintis įsigyti leidimą, pateiki 1. nustatytosios formos paraišką; 2. numatomos gaminti produkcijos techninius dokumentus, jeigu nedenatūruotas etilo alkoholis bus naudojamas gamybos reikmėms; 3. skaičiavimus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį; 4. ūkio subjekto vadovo įsakymą (potvarkį), kuriame nustatyta nedenatūruoto etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo ūkio subjekte tvarka.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu