Leidimas pažeminti vandens lygį tvenkinuose ir užtvenktuose ežeruose

Leidimo kodas:: PAS30174

Leidimą privaloma gauti, jeigu vandens lygis tvenkinyje ar užtvenktame ežere žeminamas žemiau žemiausio vandens lygio arba išleidžiamas visas tvenkinyje ar užtvenktame ežere sukauptas vanduo, išskyrus, kai tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose vandens lygis žeminamas siekiant padidinti upių vandeningumą sausuoju laikotarpiu, kai upėse yra labai maži debitai (artimi minimaliems vasaros - rudens 30 sausiausių parų laikotarpio debitams) arba kai mažinama potvynių neigiama įtaka aplinkai, prieš potvynį pažeminant vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose arba potvynio metu sukaupiant vandenį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose, vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33, 20 punkto nuostatomis.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fizinio ar juridinio asmens prašymo išduoti leidimą žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, išskyrus privačius vandens telkinius priėmimas ir registravimas. Leidimo žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, išskyrus privačius vandens telkinius išdavimas.
Terminai
0
20 d. d.
Mokesčiai

Netaikoma.

Reikalingi dokumentai
1. Taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą lietuvių kalba; 2. tvenkinio ar užtvenkto ežero nuosavybės ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, tvenkinio ar užtvenkto ežero ir jo hidrotechnikos statinių savininkų, nuomininkų ar asmenų, turinčių leidimą naudoti tvenkinį ar užtvenktą ežerą žūklės plotams, sutikimus lietuvių kalba; 3. dokumentus, pagrindžiančius tvenkinio ar užtvenkto ežero vandens lygio pažeminimo būtinumą - hidrotechnikos statinių statybos ar rekonstrukcijos projektą ir hidrotechnikos statinių (hidroelektrinės, žuvitakio, krantinių ir kt.) statybos leidimą, ar hidrotechnikos statinio būklės apžiūros dokumentus, nurodytus statybos techniniame reglamente STR 1.12.03:2006 "Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-606 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.03:2006 "Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės" patvirtinimo", ar gilinimo arba valymo darbų tvenkinyje ar užtvenktame ežere vykdymo projektą, ar kitus papildomus dokumentus, pagrindžiančius vandens lygio pažeminimo būtinumą lietuvių kalba.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu