Leidimas pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose

Leidimo kodas:: PAS30174

Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato aplinkosaugos reikalavimus vandens lygio pažeminimui tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose, leidimų, kurie suteikia teisę pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose (toliau - Leidimai)išdavimo sąlygas, vandens lygio pažeminimo darbų organizavimo procedūras, Leidimo formą. Leidimą privaloma gauti, jeigu vandens lygis tvenkinyje ar užtvenktame ežere žeminamas žemiau žemiausio vandens lygio (toliau - ŽVL) arba išleidžiamas visas tvenkinyje ar užtvenktame ežere sukauptas vanduo, išskyrus, kai tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose vandens lygis žeminamas siekiant padidinti upių vandeningumą sausuoju laikotarpiu, kai upėse yra labai maži debitai (artimi minimaliems vasaros - rudens 30 sausiausių parų laikotarpio debitams) arba kai mažinama potvynių neigiama įtaka aplinkai, prieš potvynį pažeminant vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose arba potvynio metu sukaupiant vandenį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose, vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33, 20 punkto nuostatomis. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis pažeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere žemiau ŽVL, ap linkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) pateikia Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu). Agentūra pagal Aprašo 2 priede pateiktą Leidimo formą išduoda Leidimą ir raštu pateikia atsakymą asmeniui (kuris įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Fizinio ar juridinio asmens prašymo išduoti leidimą pažeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere priėmimas ir registravimas. Leidimo pažeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere išdavimas.
Terminai
20 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
1. Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą lietuvių kalba; 2. tvenkinio ar užtvenkto ežero nuosavybės ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, tvenkinio ar užtvenkto ežero ir jo hidrotechnikos statinių savininkų, nuomininkų ar asmenų, turinčių leidimą naudoti tvenkinį ar užtvenktą ežerą žūklės plotams, sutikimus lietuvių kalba; 3. dokumentus, pagrindžiančius tvenkinio ar užtvenkto ežero vandens lygio pažeminimo būtinumą - hidrotechnikos statinių statybos ar rekonstrukcijos projektą ir hidrotechnikos statinių (hidroelektrinės, žuvitakio, krantinių ir kt.) statybos leidimą, ar hidrotechnikos statinio būklės apžiūros dokumentus, nurodytus statybos techniniame reglamente STR 1.12.03:2006 "Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-606 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.03:2006 "Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės" patvirtinimo", ar gilinimo arba valymo darbų tvenkinyje ar užtvenktame ežere vykdymo projektą, ar kitus papildomus dokumentus, pagrindžiančius vandens lygio pažeminimo būtinumą lietuvių kalba.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Hidrografinio tinklo skyrius
mindaugas.gudas@aaa.am.lt, +37070662014

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Agentūra gautus prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus privalo pateikti derinti valstybinio parko, valstybinio ar biosferos rezervato direkcijai, kai tvenkinys ar užtvenktas ežeras yra saugomoje teritorijoje; savivaldybės administracijai, kai tvenkinys ar užtvenktas ežeras yra savivaldybės draustinyje; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atitinkamam teritoriniam padaliniui, kai tvenkinys ar užtvenktas ežeras yra kultūros paveldo teritorijoje. nurodytos institucijos išnagrinėja pateiktus dokumentus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų iš Agentūros gavimo datos pateikia savo išvadas Agentūrai.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu