Leidimas naudoti žvejybos plotus valstybiniame vandens telkinyje

Leidimo kodas:: PAS30153

Fiziniam ar juridiniam asmeniui, dėl kurio vandens telkinio valdytojaspriėmė sprendimą, suteikiantį teisę naudoti žvejybos plotąvalstybiniamežuvininkystės vandens telkinyje, išduodamasleidimas naudoti žvejybos plotą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS) pateikiamas prašymas (prašymo forma L07 https://alis.am.lt), kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė); Vandens telkinio valdytojo sprendimas suteikti teisę naudoti žvejybos plotą; Vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planas. Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs informaciją apie leidimo išdavimą, privalo atvykti į leidimą išduodančią instituciją, pasirašyti leidime, kad sutinka su leidime nurodytomis sąlygomis.
Terminai
0
Leidimą išduodanti institucija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo per ALIS informuoja asmenį apie prašymo išduoti leidimą gavimą. Jeigu asmuo neteisingai užpildė prašymą leidimui gauti, nepateikė sprendimo ir tvarkymo plano kopijų, leidimą išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo leidimui gauti gavimo dienos per ALIS praneša asmeniui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti prašymą, ir informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos. Leidimą išduodanti institucija per 15 darbo dienų nuo sprendimo, tvarkymo plano ir teisingai užpildyto prašymo gavimo per ALIS išduoda leidimą ir apie tai informuoja asmenį. Pareiškėjui negavus atsakymo per nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas išduotas.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Prašymas. Vandens telkinio valdytojo sprendimo suteikti teisę naudoti žvejybos plotą kopija. Vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu