Leidimas naudoti telefono ryšio numerius

Leidimo kodas:: PAS30250

Leidimas naudoti telefono ryšio numarius
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraišką įgyti teisę naudoti numerius asmuo gali pateikti atvykęs į Tarnybą, atsiuntęs Paraišką paštu arba per pasiuntinį. Elektroniniu būdu, t. y. per Tarnybos apsaugotosios prieigos interneto tinklalapį adresu : https://e.rrt.lt. Paraiška gali būti pateikiama tik jeigu asmuo yra sudaręs su Tarnyba elektroninių dokumentų teikimo sutartį.
Terminai
0
21 d.
Reikalingi dokumentai
Paraiška; Dokumentas, patvirtinantis įgaliojimus pasirašyti Paraišką. Kartu su paraiška turi būti pateiktos teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijos, išskyrus ūkio subjektus, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Tuo atveju, jei ūkio subjektas yra asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas privalo pateikti kiekvienas asmuo, esantis asmenų grupėje. Fiziniai asmenys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu