Leidimas naudoti laivų stotis

Leidimo kodas:: PAS30243

Šie leidimai privalomi visiems laivų ar orlaivių stočių naudotojams.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikti nustatytos formos prašymą su reikalingais dokumentais Sumokėti valstybės rinkliavą
Terminai
0
Tarnyba, pateikus ne visus nurodytus dokumentus ir (arba) pateikus dokumentus, neatitinkančius nustatytų reikalavimų, turi teisę nustatyti terminą, per kurį pareiškėjas pateiktų trūkstamus dokumentus ir (arba) ištaisytų pateiktų dokumentų trūkumus. Leidimas naudoti laivo stotį išduodamas arba motyvuotai atsisakoma išduoti leidimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Tarnyboje dienos, pareiškėjui sumokėjus nustatytą leidimo išdavimo užmokestį. Leidimas naudoti laivo arba orlaivio stotį išduodamas trejiems metams.
Mokesčiai

Leidimas naudoti laivo ar orlaivio stotį išduodamas tik sumokėjus vienkartinį sąlygų naudoti laivo arba orlaivio stotį nustatymo užmokestį ir valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą. Tarnyba, gavusi prašymą išduoti leidimą naudoti laivo ar orlaivio stotį, išsiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nurodomi užmokesčių ir rinkliavos mokėjimo rekvizitai.

Reikalingi dokumentai
Prašymas Dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę į laivą, kopijos; Pažyma iš įgaliotos atsiskaitymų institucijos, patvirtinanti, kad pareiškėjas sudarė sutartį su šia institucija dėl atsiskaitymų už kranto stočių operatorių suteiktas radijo ryšių paslaugas arba sutarties su šia institucija kopija, jei pareiškėjas yra tokią sutartį sudaręs; jei pareiškėjas nėra sudaręs tokios sutarties, jis tai turi nurodyti prašyme. Kartu su prašymu išduoti leidimą naudoti orlaivio stotį pateikiama Civilinės aviacijos administracijos išduoto galiojančio orlaivio registravimo Lietuvos Respublikoje liudijimo kopija. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Tarnybai teikiami dokumentai turi atitikti Dokumentų teikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 "Dėl Dokumentų teikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo" nustatytus reikalavimu;
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu