Leidimas muitinės sandėlyje (arba iš jo išgabenus) atlikti įprastines prekių tvarkymo operacijas (Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 72 priedo 12 punktas)

Leidimo kodas:: PAS30768

Leidimas leidžia muitinės sandėlyje atlikti įprastines jame laikomų prekių, kurioms taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, tvarkymo operacijas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Informacija dėl veiksmų leidimui gauti pateikiama http://www.cust.lt/mport/failai/paslaugos/vies_admin_paslaugos/leid_muit_prizir_saugojimu/1.2.5._leidimo_muit_san_atlikti_operacijas_apras.doc
Terminai
0
Reikalingi dokumentai
Asmuo kiekvienu atskiru atveju pateikia muitinės sandėlį prižiūrinčio muitinės posto viršininkui arba jo pavaduotojui prašymą. Prašymas surašomas muitinės sandėlio savininko arba saugotojo blanke ar jo antspaudu pažymėtame popieriaus lape. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu saugotojas yra fizinis asmuo.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Henrikas Pukas
henrikas.pukas@cust.lt, 852356226

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu