Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus

Leidimo kodas:: PAS2862

Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, paštu, el. paštu, per Elektroninius valdžios vartus. Jame turi būti nurodyta: 1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), telefono ir fakso numeriai, 2. sandėlio, kuriame bus laikomi gyvūniniai produktai, adresas (jei jis skiriasi nuo juridinio asmens buveinės (adreso)), 3. norimų sandėlyje laikyti gyvūninių produktų sąrašas ir kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą. Leidimą galima atsiimti tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-97 „Dėl Leidimų laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) laikyti tranzitu vežamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinkančius gyvūninius produktus išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 11-482).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Laisvojo sandėlio, muitinės sandėlio, laikinojo prekių saugojimo sandėlio (importo ir eksporto terminalo) (toliau – sandėlis) savininkas ar jo įgaliotas asmuo teritorinei VMVT, kurios veiklos teritorijoje yra sandėlis, pateikia Leidimų laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) laikyti tranzitu vežamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinkančius gyvūninius produktus išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-97 (Žin., 2007, Nr. 11-482).6 punkte nurodytus dokumentus; 2. Teritorinė VMVT kartu su sandėlio savininku ar jo įgaliotu asmeniu patikrina sandėlį, įvertina patalpų, kuriose ketinama laikyti gyvūninius produktus, atitiktį teisės aktų reikalavimams ir surašo sandėlio patikrinimo aktą; 3. Teritorinė VMVT, nustačiusi, kad sandėlis atitinka nustatytus reikalavimus, pateiktų dokumentų kopijas, patikrinimo aktą bei teikimą išduoti leidimą siunčia VMVT; 4. VMVT išnagrinėja teritorinės VMVT teikimą; 5. VMVT priima sprendimą išduoti/neišduoti leidimą. 6. Leidimas įsigalioja kitą dieną po informacijos apie leidimo išdavimą paskelbimo „Valstybės žiniose“ ir galioja neterminuotai. 7. Leidimą sandėlio savininkas ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo gavimo iš teritorinės VMVT privalo pateikti įgaliotai muitinės įstaigai (teritorinei muitinei arba Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos).
Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius ES aktų reikalavimų gyv produktus.Aprasymas.doc
Mokesčiai
104.0 (LTL) - 20 (Darbo dienos)
Už išdavimą

30.12 (EUR) - 20 (Darbo dienos)
Už išdavimą

64.0 (LTL) - 20 (Darbo dienos)
Už pakeitimą, papildymą, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas

18.53 (EUR) - 20 (Darbo dienos)
Už pakeitimą, papildymą, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5742
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
Sandėlio planas, kuriame nurodytos gyvūninių produktų laikymo ir valstybinę veterinarinę kontrolę vykdančiam valstybiniam veterinarijos gydytojui skirtos patalpos, originalas ir patvirtinta kopija.
Prašymo forma
Prašymas, kuriame turi būti nurodyta: 1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), telefono ir fakso numeriai, 2. sandėlio, kuriame bus laikomi gyvūniniai produktai, adresas (jei jis skiriasi nuo juridinio asmens buveinės (adreso)), 3. norimų sandėlyje laikyti gyvūninių produktų sąrašas ir kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Alicija Zarankovich, Vyriausioji veterinarijos gydytoja
azarankovich@vet.lt, +370 5 2491711

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų kontaktus rasite: http://vmvt.lt/lt/top/struktura.ir.kontaktai/kontaktai/
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu