Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus

Leidimo kodas:: PAS30055

Leidžiama laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) (toliau sandėlis) laikyti tranzitu vežamus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau VMVT) kontroliuojamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinkančius gyvūninius produktus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Sandėlio savininkas ar jo įgaliotas asmuo teritorinei VMVT, kurios veiklos teritorijoje yra sandėlis, pateikia reikalingus dokumentus; 2. Teritorinė VMVT kartu su sandėlio savininku ar jo įgaliotu asmeniu patikrina sandėlį, įvertina patalpų, kuriose ketinama laikyti gyvūninius produktus, atitiktį teisės aktų reikalavimams ir surašo sandėlio patikrinimo aktą; 3. Teritorinė VMVT, nustačiusi, kad sandėlis atitinka nustatytus reikalavimus, pateiktų dokumentų kopijas, patikrinimo aktą bei teikimą išduoti leidimą siunčia VMVT; 4. VMVT išnagrinėja teritorinės VMVT teikimą; 5. VMVT priima sprendimą išduoti leidimą.
Terminai
0
1. Teritorinė VMVT per 10 darbo dienų nuo sandėlio savininko ar jo įgalioto asmens dokumentų pateikimo patikrina sandėlį; 2. VMVT per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo iš teritorinės VMVT, išnagrinėja jos teikimą dėl leidimo išdavimo; 3. Leidimas įsigalioja kitą dieną po informacijos apie leidimo išdavimą paskelbimo Valstybės žiniose ir galioja neterminuotai. 4. Leidimą sandėlio savininkas ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo gavimo iš teritorinės VMVT privalo pateikti įgaliotai muitinės įstaigai (teritorinei muitinei arba Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos).
Mokesčiai

už paslaugą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 159-7522), nustatyta valstybės rinkliav 4.295.13. už laisvojo sandėlio, muitinės sandėlio ar laikinojo prekių saugojimo sandėlio įvertinimą ir leidimo laisvuosiuose sandėliuose, muitinės sandėliuose, laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) laikyti tranzitu vežamus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitinkančius gyvūninius produktu 4.295.13.1. išdavimą 30,12 Eur (104 Lt) 4.295.13.2. pakeitimą, papildymą, kai atliekamas veiklos vietos tikrinimas 18,53 Eur (64 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyt 1.1. Juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), telefono ir fakso numeriai, 1.2. Sandėlio, kuriame bus laikomi gyvūniniai produktai, adresas (jei jis skiriasi nuo juridinio asmens buveinės (adreso)), 1.3. Norimų sandėlyje laikyti gyvūninių produktų sąrašas ir kodai pagal kombinuotąją nomenklatūrą; 2. Sandėlio plano, kuriame nurodytos gyvūninių produktų laikymo ir valstybinę veterinarinę kontrolę vykdančiam valstybiniam veterinarijos gydytojui skirtos patalpos, originalas ir patvirtinta kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu