Leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30329

Tyrėjas, norintis įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, turi pasirūpinti leidimu arba gauti oficialų Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) raštą, skirtą tiriamajai medžiagai pervežti šalies teritorijoje. Dėl minėto leidimo taip pat privalu kreiptis į Augalininkystės tarnybą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Tyrėjas, norintis gauti oficialų leidimą įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus (toliau – leidimas) ar oficialų Augalininkystės tarnybos raštą, skirtą tiriamajai medžiagai pervežti šalies teritorijoje, turi ne mažiau nei prieš 30 darbo dienų Augalininkystės tarnybai pateikti laisvos formos prašymą. 2. Augalininkystės tarnyba, nagrinėdama prašymą, prieš patvirtindama jame nurodytą veiklą, privalo patikrinti mokslinės veiklos, dėl kurios tiriamoji medžiaga bus įvežama į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, vežama tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežama šalies teritorijoje, pobūdį, tikslus ir nustatyti, ar jie atitinka numatytai mokslinei veiklai keliamus reikalavimus ir ar tinka veislių selekcijos darbui; patikrinti, ar karantino sąlygos vietose ir patalpose, kur bus vykdoma mokslinė veikla, ir ten naudojama įranga atitinka tyrėjui nustatytus reikalavimus; nustatyti tiriamosios medžiagos kiekį, kuris reikalingas mokslinei veiklai vykdyti, – visais atvejais tas kiekis negali būti didesnis nei buvo nustatytas atsižvelgiant į turimas tyrėjo karantino priemones; patikrinti asmenų, kurie vykdys mokslinę veiklą, mokslinę ir techninę kvalifikaciją. 3. Jeigu Augalininkystės tarnyba pritaria tyrėjo prašyme nurodytai veiklai dėl nurodytos tiriamosios medžiagos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių, jos vežimui tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimui šalies teritorijoje, per 5 darbo dienas išduoda vienkartinį leidimą.
Terminai
5 (Darbo dienos)
5 darbo dienos nuo prašymo įregistravimo.
Reikalingi dokumentai
Prašyme turi būti pateikti šie duomenys: 1. asmens, atsakingo už tokią veiklą, kuriai bus naudojama įvežama tiriamoji medžiaga, vardas, pavardė, pareigos ir kita kontaktinė informacija ir jo mokslinės ir techninės kvalifikacijos aprašymas; 2. įvežamos tiriamosios medžiagos, prireikus ir konkretaus kenksmingojo organizmo mokslinis pavadinimas arba pavadinimai; 3. tiriamosios medžiagos rūšis; 4. tiriamosios medžiagos kiekis; 5. tiriamosios medžiagos kilmės vieta (šalis), pateikiant reikalingus dokumentus iš trečiosios šalies įvežamai medžiagai; 6. numatomos mokslinės veiklos, kuriai bus reikalinga įvežama tiriamoji medžiaga, trukmė, pobūdis ir tikslai, darbo aprašymas; 7. konkrečios karantinui ir prireikus bandymams numatytos vietos ar vietų adresas ir aprašymas; 8. numatoma tiriamosios medžiagos laikymo arba sodinimo vieta po to, kai tiriamajai medžiagai bus oficialiai panaikintas karantinas; 9. siūlomas tiriamosios medžiagos sunaikinimo ar apdorojimo būdas, pabaigus mokslinę veiklą; 10. numatomas tiriamosios medžiagos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją pasienio punktas, jeigu įvežama iš trečiosios šalies; 11. įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, vežimo ir pervežimo data.
Prašymo forma
Prašymas įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rasa Žitkuvienė, Fitosanitarijos skyriaus vedėja
rasa.zitkuviene@vatzum.lt, +37052724675

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu