Leidimas išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos

Leidimo kodas:: PAS30236

Administracinė paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą išvežti iš Lietuvos Respublikos Nacionaliniam dokumentų fondui, nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančius dokumentus. Prašymas išduoti leidimą išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos ir kiti reikalaujami dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į instituciją, siunčiami paštu ar per pasiuntinį. Atsakymas į asmens pateiktą prašymą pateikiamas jam tiesiogiai atvykus atsiimti atitinkamų dokumentų arba asmens pageidavimu siunčiamas paštu ar per pasiuntinį.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikiamas rašytinis prašymas išduoti leidimą. Prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Asmens (išskyrus juridinius asmenis), siekiančio gauti leidimą, tapatybę liudijantis dokumentas ar jo kopija. Jei dėl leidimo kreipiasi asmens atstovas, pateikimas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo tapatybę liudijantis dokumentas arba jų kopijos. Jeigu prašoma leidimo laikinai išvežti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus, turi būti pateikti šie duomenys: 1) dokumentų išvežimo tikslai, vieta ir terminai, numatytų išvežti dokumentų saugojimo ar eksponavimo sąlygos, pridedant tai patvirtinančių dokumentų kopijas; 2) numatomų išvežti dokumentų apskaitos duomenys, kiekis, pavadinimai (antraštės), datos, fizinė būklė, numanoma draudimo vertė. Jeigu prašoma leidimo negrąžinamai išvežti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus, turi būti pateikti šie duomenys: 1) tarptautinės sutarties, kuria remiantis numatoma išvežti dokumentus, oficialaus paskelbimo šaltinio nuoroda; 2) numatomų išvežti dokumentų apskaitos duomenys, kiekis, pavadinimai (antraštės), datos. Jeigu prašoma leidimo išvežti nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančius dokumentus, kuriems yra daugiau kaip 50 metų, turi būti nurodyta, į kokią šalį ir kokie dokumentai bus išvežami. Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali apžiūrėti numatomus išvežti dokumentus jų saugojimo vietoje ir prašyti pateikti jų kopijas ir (ar) nuotraukas.
Terminai
0
Administracinė paslauga suteikiama per 15 dienų nuo tinkamai surašyto prašymo gavimo dienos. Lietuvos vyriausiasis archyvaras turi teisę sprendimo priėmimo laiką pratęsti iki 30 dienų, kai prašymui nagrinėti sudaroma komisija, kviečiami ekspertai, taikomos kitos organizacinės priemonės. Apie sprendimą pratęsti prašymo nagrinėjimo laiką pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo informuojamas raštu.
Mokesčiai

16,51 Eur, kai laikinai ar negrąžinamai išvežami Nacionalinio dokumentų fondo dokumentai, laikinai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai; 31,86 Eur, kai negrąžinamai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai.

Reikalingi dokumentai
Pateikiamas laisvos formos prašymas, nurodant 2 punkte ("Veiksmai leidimui gauti") numatytus atitinkamus duomenis.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu