Leidimas įsteigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto biuro buveinę

Leidimo kodas:: PAS30258

Asmuo, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, privalo įsteigti notaro biurą per 3 mėnesius nuo jo paskyrimo notaru. Notaro (notarų) biuras turi atitikti reikalavimus, keliamus notarų biurams. Norėdamas (-i) pakeisti įsteigto notaro (notarų) biuro buveinę, notaras (notarai) privalo apie tai informuoti Teisingumo ministeriją. Notaro (notarų) biuras įsteigiamas arba pakeičiama įsteigto biuro buveinė, gavus teisingumo ministro leidimą.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų Teisingumo ministerijoje gavimo dienos.
Reikalingi dokumentai
Asmuo turi pateikti: 1) prašymą leisti steigti notaro (notarų) biurą arba pakeisti įsteigto notaro (notarų) biuro buveinę (pateikiamas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki biuro atidarymo); 2) Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nuomonę apie notaro (notarų) biuro buveinės įrengimą; 3) patalpų nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinančių dokumentų kopijas; 4) biuro patalpų plano kopiją su paaiškinimu (eksplikacija) apie patalpų išdėstymą; 5) jei būsimo notaro (notarų) biuro patalpas reikia rekonstruoti, remontuoti, keisti jų paskirtį, pateikiamos nustatyta tvarka išduotų leidimų kopijos, statinio (patalpos) priėmimo naudoti akto (pažymos) kopija; 6) darbų saugos pažymėjimo kopiją; 7) kai notarų biurą steigia keli notarai, pateikiama sutartis dėl bendro notarų biuro darbo organizavimo ir veiklos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu