Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas

Leidimo kodas:: PAS30241

Leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) išdavimas (Pildoma tuomet, kai reikia specialiosios Taršos (arba TIPK) leidimo dalies „Klimato kaitos valdymas“). Leidimą pagal veiklos vykdytojo pateiktą paraišką išduoda, pakeičia ir jo galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). Leidimas išmesti ŠESD yra taršos leidimo ir (arba) TIPK leidimo sudedamoji dalis. AAA išduoda taršos arba TIPK leidimą, kuriuo veiklos vykdytojui, kuris valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius stacionarius įrenginius, suteikiama teisė iš viso įrenginio arba iš jo dalies išmesti ŠESD. Leidimas išmesti ŠESD yra taršos leidimo ir (arba) TIPK leidimo sudedamoji dalis.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Taršos leidimo atveju: Gavusi paraišką leidimui gauti, AAA ją užregistruoja ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertina, ar paraiška pateikta pagal Reglamento reikalavimus ir informuoja pareiškėją. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją, nurodydama grąžinimo priežastis. Leidimas išmesti ŠESD išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo dienos. TIPK leidimo atveju: Gavusi paraišką leidimui gauti, AAA ją užregistruoja ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų įvertina, ar paraiška pateikta pagal Reglamento reikalavimus ir informuoja pareiškėją. AAA ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus ir priima sprendimą priimti paraišką arba grąžina ją, nurodydama grąžinimo priežastis. Leidimas išmesti ŠESD išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo dienos.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Taršos leidimo atveju: Paraiška taršos leidimui gauti (Rengiama pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 4 priedą). ŠESD stebėsenos planas, užpildytas pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=35c6fcad-1114-495d-9926-f40613232509; TIPK atveju: Paraiška TIPK leidimui gauti (Rengiama pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 2 priedą). ŠESD stebėsenos planas, užpildytas pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=35c6fcad-1114-495d-9926-f40613232509;
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu