Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas

Leidimo kodas:: PAS30143

Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas liudija, kad atitinkama nuodingoji medžiaga gali būti gaminama, teikiama rinkai, įsigyjama, laikoma, naudojama, ja gali būti prekiaujama Lietuvoje. Leidimas išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau - asmuo), planuojantiems įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas (Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme apibrėžtas labai toksiškas, toksiškas, 1 ir 2 kategorijos kancerogenines, mutagenines, toksiškas reprodukcijai chemines medžiagas ir (ar) preparatus ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 apibrėžtas 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškas, 1A ir 1B kategorijos kancerogenines, 1A ir 1B kategorijos mutagenieės, 1A ir 1B kategorijos toksiškas reprodukcijai, 1 kategorijos specifiškai toksiškas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiškas konkrečiam organui po kartotinio poveikio).
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paraiška pateikiama raštu lietuvių kalba (autorizuojančiai įstaigai sutikus, paraiškos dalis gali būti pateikta kitomis kalbomis) vienu iš nurodytų būdų: tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu. Leidimas atiduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiamas paštu.
Terminai
0
Iki 15 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava 28 Lt.

Reikalingi dokumentai
Paraišką išduoti Leidimą sudaro: 1. prašymas; 2. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau - Vilniaus VSC) išduota planuojamos veiklos poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada; 3. dokumentas, įrodantis nuodingosios medžiagos pavadinimą, koncentraciją ir kiekį; 4. nuodingosios medžiagos saugos duomenų lapas; 5. dokumentas, įrodantis asmens kompetencijos atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 372 "Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, teikiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetencijos ir kitų priemonių, skirtų nuodingąsias medžiagas saugai užtikrinti, reikalavimų patvirtinimo" reikalavimams; 6. dokumentas (įmonės standartas ar kt.), nurodantis nuodingųjų medžiagų panaudojimo paskirtį, rūšį, technologiją, apskaitą ir vietą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu