Leidimas įkurti antstolio (anstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą

Leidimo kodas:: PAS30257

Antstolis gali vykdyti antstolio veiklą, įkūręs antstolio kontorą. Laidimą įkurti antstolio kontorą išduoda teisingumo ministras. Pasikeitus kontros adresui, t.y. perkėlus kontroą į kitas patalpas, išduodamas naujas leidimas įkurti antstolio kontorą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikia Teisingumo ministerijai šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti įkurti antstolio (antstolių) kontorą (kontoros skyrių) arba pakeisti įkurtos kontoros (kontoros skyriaus) adresą. Prašyme nurodoma: antstolio vardas, pavardė, o jei kontorą (kontoros skyrių) kuria keli antstoliai - jų vardai ir pavardės; kontoros (kontoros skyriaus) adresas; antstolio (antstolių) veiklos teritorijos; jei kontorą (kontoros skyrių) kuria keli antstoliai - motyvai įkurti bendrą kontorą (kontoros skyrių); numatoma antstolio (antstolių) darbo kontoroje (kontoros skyriuje) pradžia. 2. Lietuvos antstolių rūmų motyvuotą nuomonę apie: antstolio (antstolių) kontoros (kontoros skyriaus) įkūrimą ar buveinės pakeitimą; kontoros (kontoros skyriaus) patalpų atitiktį nustatytiems reikalavimams; patalpų nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinančių dokumentų kopijas; kontoros (kontoros skyriaus) patalpų plano kopiją su paaiškinimu apie patalpų išdėstymą; jei būsimos kontoros (kontoros skyriaus) patalpas reikia rekonstruoti, remontuoti, keisti jų paskirtį - nustatyta tvarka išduotų leidimų kopijas, statinio (patalpos) priėmimo naudoti akto (pažymos) kopiją; darbų saugos pažymėjimo kopiją. Kai kontorą (kontoros skyrių) kuria keli antstoliai, pateikiama sutartis dėl bendro kontoros (kontoros skyriaus) darbo organizavimo ir veiklos. Jei antstoliai įkūrė bendrą kontorą, kontoros skyriui įkurti pakanka sutarties dėl bendro kontoros darbo organizavimo ir veiklos.
Terminai
0
Antstolis apie antstolio (antstolių) kuriamą kontorą (kontoros skyrių) arba kontoros (kontoros skyriaus) adreso pasikeitimą (jei kontorą kuria keli antstoliai - jų įgaliotas antstolis) ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų iki kontoros numatomos darbo pradžios informuoja teisingumo ministrą, pateikia reikalingus dokumentus. .
Mokesčiai

nenumatyta.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu