Leidimas į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių įvežti, iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias valstybes išvežti bei vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas

Leidimo kodas:: PAS30291

Ūkio subjektai, planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų (atvirųjų ir uždarųjų šaltinių) ar grąžinantys gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius, ar perduodantys galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas. Paraiška išduoti Leidimą kartu su papildančiais dokumentais teikiami Radiacinės saugos centrui paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą. Išduotas Leidimas išsiunčiamas paštu arba, asmeniui pageidaujant, gali būti įteikiamas pareiškėjui asmeniškai ar per jo įgaliotą asmenį.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikti paraišką dėl Leidimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių įvežti, iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias valstybes išvežti bei vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas, kurios forma nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 "Dėl radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo" 2 priede ir kitus reikalingus dokumentus; Radiacinės saugos centras, išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Leidimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių įvežti, iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias valstybes išvežti bei vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas išdavimo.
Terminai
0
Radiacinės saugos centras gavęs paraišką dėl Leidimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių įvežti, iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias valstybes išvežti bei vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas, išnagrinėja ją per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo datos ir priėmusi teigiamą sprendimą išduoda nustatytos formos Leidimą arba parengia motyvuotą atsisakymą išduoti Leidimą.
Mokesčiai

Už leidimo vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas išdavimą, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą - 46,34 Eur (160 Lt).

Reikalingi dokumentai
Užpildyta paraiška dėl Leidimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių įvežti, iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias valstybes išvežti bei vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas; Sutarties su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra dėl radioaktyviųjų medžiagų sutvarkymo kopija; Laidavimo draudimo sutarties su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra paslaugų vertei poliso kopija; Gamintojo raštiško įsipareigojimo susigrąžinti Šaltinį (-ius) pasibaigus jo galiojimo laikui kopija; Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos) ir bus vykdomas judėjimo sekimas visą vežimo laiką, jei planuojama vežti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus I pavojingumo kategorijai; Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos arba vežėjo atstovo), jei planuojama vežti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus II pavojingumo kategorijai; Radioaktyviųjų medžiagų vežėjo parengtas radioaktyviųjų medžiagų vežimo maršruto planas. Jei planuojama vežti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, priskiriamus I ar II pavojingumo kategorijai, vežimo maršruto plane turi būti papildomai numatytas pakaitinis (alternatyvus) jų vežimo maršrutas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu