Leidimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką radioaktyviąsias atliekas

Leidimo kodas:: PAS30289

Ūkio subjektai, planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų (atvirųjų ir uždarųjų šaltinių) ar grąžinantys gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius, ar perduodantys galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas. Paraiška išduoti Leidimą kartu su papildančiais dokumentais teikiami Radiacinės saugos centrui paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą. Išduotas Leidimas išsiunčiamas paštu arba, asmeniui pageidaujant, gali būti įteikiamas pareiškėjui asmeniškai ar per jo įgaliotą asmenį.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikti paraišką dėl Leidimo radioaktyviąsias atliekas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką, kurios forma nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 "Dėl radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo" 7 priede ir kitus reikalingus dokumentus. Radiacinės saugos centras, išnagrinėja pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl Leidimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką radioaktyviąsias atliekas išdavimo.
Terminai
0
Radiacinės saugos centras gavęs paraišką dėl Leidimo radioaktyviąsias atliekas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką, išnagrinėja ją per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo datos.
Mokesčiai

Už leidimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką radioaktyviąsias atliekas išdavimą, pareiškėjas moka valstybės rinkliavą - 46,34 Eur (160 Lt).

Reikalingi dokumentai
Užpildyta paraiška dėl Leidimo radioaktyviąsias atliekas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės arba trečiosios valstybės įvežti, iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar trečiąją valstybę išvežti bei vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką; Kai įvežimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės, gavėjas turi pateikti įrodymus, kad gavėjas su trečiosios valstybės turėtoju yra sudaręs sutartį, pripažintą turėtojo valstybės įgaliotosios institucijos, kad uždraudus vežti, turėtojas pasiims radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą; Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos) ir bus vykdomas judėjimo sekimas visą vežimo laiką, jei planuojama vežti radioaktyviąsias atliekas, priskiriamas I pavojingumo kategorijai; Dokumentai įrodantys, kad transporto priemonė bus lydima ir apsaugota apsaugos pajėgų funkcijas vykdančio asmens (saugos tarnybos arba vežėjo atstovo), jei planuojama vežti radioaktyviąsias atliekas, priskiriamas II pavojingumo kategorijai; Radioaktyviųjų atliekų vežėjo parengtas radioaktyviųjų atliekų vežimo maršruto planas. Jei planuojama vežti radioaktyviąsias atliekas, priskiriamas I ar II pavojingumo kategorijai, vežimo maršruto plane turi būti papildomai numatytas pakaitinis (alternatyvus) jų vežimo maršrutas.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Radiacinės saugos centras
rsc@rsc.lt, 852361936

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu