Leidimas ekshumuoti žmonių palaikus

Leidimo kodas:: PAS30590

Leidimas išduodamas pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, norinčiam ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus. Dėl Leidimo gali kreiptis fiziniai asmenys, ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismas.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Dokumentai pateikiami tiesiogiai, paštu per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu arba faksu. Išduotas Leidimas atiduodamas pareiškėjui, tiesiogiai atvykus į įstaigą arba išsiunčiamas registruotu laišku (jeigu pareiškėjas prašyme nurodo, kad pageidauja Leidimą gauti paštu). Leidimas išduodamas tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
Terminai
0
Visuomenės sveikatos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Leidimo išdavimo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas dėl Leidimo išdavimo yra gautas. VSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, bei gauna iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, reikalingus Leidimui išduoti. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ar pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl mirties įrašo, VSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Leidimo išdavimo gavimo išsiunčia pareiškėjui raštą, kuriuo praneša apie būtinybę per nustatytą (ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų) terminą pateikti trūkstamus dokumentus, dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) arba notaro patvirtintas kopijas, bei apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos. Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti Leidimą yra priimamas ir apie priimtą sprendimą pranešama pareiškėjui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava 20 Lt.

Reikalingi dokumentai
Fizinis asmuo pateikia laisva forma užpildytą prašymą, nurodant asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, leidimo, dėl kurio kreipiasi pavadinimą ir trumpą paaiškinimą, kodėl, jam reikalingas šis leidimas. Prašyme taip pat reikėtų nurodyti pridedamus dokumentu 1. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 2. Pareiškėjo giminystės ryšį su palaidotu žmogumi patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Palaidojimo vietą ir laiką (vietovė, kapo numeris ir data) patvirtinančių dokumentų kopijas. 4. Asmens mirties liudijimo kopiją.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu