Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus

Leidimo kodas:: PAS30214

Leidimas atlikti tvarkybos darbus išduodamas atlikti kultūros paveldo objekto (pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti) tvarkomuosius paveldosaugos darbus (tvarkybos darbai, atliekami pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą).
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Leidimus išduod Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai padaliniai – valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais valstybės, tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti; savivaldybių paveldosaugos padaliniai – savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais savivaldybės, tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti. Leidimai išduodami kultūros paveldo objektų valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – pareiškėjas); Leidimui gauti pareiškėjas pateikia nustatytos formosprašymą (Paveldo tvarkybos reglamento PTR3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“1 priedas)su pridedamųdokumentų kopijomis; Pareiškėjas, pateikdamas prašymą, turi pateikti pridedamųdokumentų, originalus; Leidimas pildomas dviem egzemplioriais. Pirmas Leidimo egzempliorius įteikiamas pareiškėjui, antras paliekamas jį išdavusioje institucijoje; Leidimai (Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“2 priedas)išduodami nemokamai; Išduotas Leidimas galioja iki tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo; Leidimus registruoja juos išdavusios institucijos; Leidimai kartu su prašymuišduoti Leidimą saugomi 5 metus juos išdavusioje institucijoje.
Terminai
0
Leidimai darbams išduodami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Priėmus sprendimą prašymo netenkinti ir neišduoti Leidimo, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant priežastis, dėl kurių prašymas netenkintinas.
Mokesčiai

Leidimai išduodami nemokamai.

Reikalingi dokumentai
Prie prašymo pridedamos šių dokumentų kopijo kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento; statytojo (užsakovo) patvirtinto tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto (tvarkybos darbų projekto); įgaliojimo (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo). Pareiškėjas, pateikdamas prašymą, turi pateikti ir nurodytų dokumentųoriginalus.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Leidimai pripažįstami netekusiais galios šiais atvejai 1. nustatoma, kad Leidimas išduotas nesilaikant Paveldo tvarkybos reglamentoPTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustatytų reikalavimų; 2. nustatoma, kad, norėdamas gauti Leidimą, pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Leidimas negalėjo būti išduotas; 3. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų; 4. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, toliau vykdo tvarkybos darbus; 5. per 5 metus nuo Leidimo išdavimo dienos tvarkybos darbai nebuvo pradėti; 6. Naujame Leidime įrašomas naujas jo numeris, nurodomas buvusio Leidimo numeris ir išdavimo data, ankstesnis Leidimas pripažįstamas netekusiu galios Taisyklių 22 punkte nurodyta tvarka.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu