Leidimas atlikti statinio konservavimo darbus

Leidimo kodas:: PAS28473

Jeigu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sustabdo statinio statybą (išskyrus savavališką), statytojo prašymu gali būti išduodamas leidimas atlikti statinio konservavimo darbus. Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmė): 1. kai statyba (išskyrus savavališką) sustabdoma statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu - gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus; 2. kai statybos sustabdymo pagrindas yra savavališka statyba, - tik tais atvejais, kai juos atlikti leidžia teismas savo sprendimu ar nutartimi; 3. kai statybą sustabdo pats statytojas savo sprendimu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Statytojas (užsakovas) prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) gali pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS "Infostatyba" arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui. Norėdamas gauti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, statytojas privalo pateikti Inspekcijai prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus, kurio rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko 2013-12-16 įsakymu Nr. 1V-196 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios" ir statinio konservavimo projektą.
Terminai
0
Leidimas atlikti statinio konservavimo darbus išduodamas per 15 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo, išnagrinėjus statinio konservavimo projektą ir nustačius, kad šiame projekte numatytų darbų mastas neprieštarauja teisės aktų reikalavimams. Jei statinio (jo dalies) konservavimo darbų atlikti neleidžiama, nurodomos priežastys.
Mokesčiai

"Nemokamas"

Reikalingi dokumentai
Prašymas leisti atlikti statinio konservavimo darbus; statinio (jo dalies) konservavimo darbų projektas ar konservavimo darbų aprašymas; jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo, pateikiamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu