Leidimas atlikti bandymus su gyvūnais

Leidimo kodas:: PAS30360

VMVT išduoda leidimus dėl bandymo su gyvūnais procedūrų projektų vykdymo. Bandymo su gyvūnais procedūrų projektas - projektas, kurį vykdant atliekama viena ar kelios bandymų su gyvūnais procedūros ir siekiama konkretaus mokslinio tikslo.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Naudotojas, ketinantis vykdyti projektą, turi kreiptis į VMVT dėl Leidimo išdavimo ir pateikti elektroniniu būdu užpildytus dokumentus.
Terminai
0
VMVT ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo visų Reikalavimų 124−125 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos išduoda Leidimą atlikti bandymo su gyvūnais procedūrų projektą ir apie tai raštu informuoja pareiškėją arba atsisako išduoti Leidimą ir apie tai raštu informuoja pareiškėją, rašte nurodydama atsisakymo išduoti Leidimą motyvus. Tuo atveju, kai VMVT pateikiama paraiška, kuriai įvertinti reikalinga papildoma informacija, kurią turi kita institucija, arba vertinamas projektas yra sudėtingas, VMVT gali ne ilgesniam kaip 15 darbo dienų laikotarpiui. Tuo atveju, kai VMVT nurodytus dokumentus pateikia Reikalavimų 45 punkto reikalavimų neatitinkantis asmuo t.y. nepatvirtinta Bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė, paraiška nėra nagrinėjama ir apie tai VMVT elektroniniu paštu informuoja pareiškėją.
Reikalingi dokumentai
Naudotojas, ketinantis vykdyti projektą, turi kreiptis į VMVT dėl Leidimo išdavimo ir pateikti elektroniniu būdu užpildytus: 1. prašymą dėl leidimo atlikti bandymo su gyvūnais procedūrų projektą išdavimo (toliau - prašymas) (Reikalavimų 5 priedas); 2. paraišką dėl bandymo su gyvūnais procedūrų projekto (toliau - paraiška) (Reikalavimų 6 priedas); 3. projekto vadovo, tyrėjo (-ų) gyvenimo aprašymus lietuvių kalba, kuriuose turi būti nurodyta tyrimo vadovo, tyrėjo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), išsilavinimas, turima kompetencija darbui su bandomaisiais gyvūnais, mokslo ir (ar) pedagoginis laipsnis, mokslo sritis, kryptis, šaka, darbovietės (-čių) pavadinimas (-ai) ir pareigos per paskutinius penkerius metus, dabartinės darbovietės pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas ir užimamos pareigos, per paskutinius penkerius metus skelbtų publikacijų pavadinimai. Gyvenimo aprašymas turi būti patvirtintas asmens parašu ir nurodyta data; 4. dokumentų, įrodančių projekto vadovo, tyrėjo (-ų) kompetenciją projektų atlikimui ir bandomųjų gyvūnų priežiūrai, kopijas (pripažįstami pagal Reikalavimų 158 punktą ir Europos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijų federacijos atitinkamai C ir (ar) D kategorijos reikalavimus atitinkantį mokymo kursą išklausiusiems asmenims išduoti dokumentai); 5. Naudotojas lietuvių ir anglų kalbomis parengia ir kartu su dokumentais, nurodytais Reikalavimų 124 punkte, atskiru dokumentu pateikia anonimišką netechninę projekto santrauką (nenurodomas naudotojo pavadinimas, darbuotojų vardai, pavardės, adresai ir kita konfidenciali informacija), kurioje nurodo: 6. kitus dokumentus, susijusius su projektu.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu