Leidimas atlikti archeologinius tyrimus

Leidimo kodas:: PAS30213

Leidimai atlikti archeologinius tyrimus (toliau - Leidimas) išduodami nuo einamųjų metų kovo 1 dienos ir galioja iki einamųjų metų lapkričio 30 dienos. Leidimas taip pat tyrėjui suteikia teisę naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotografuoti, piešti, rinkti radinius ir mėginius tiriamame objekte.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Tyrėjai, prašantys išduoti Leidimą atlikti archeologinius tyrimus, išskyrus humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties archeologijos mokslo šakos mokslininkams, turi būti atestuoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialistai. Leidimui gauti tyrėjas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) pateikia pagal reikalavimus parengtą prašymą ir tyrimų projektą. Prašymai ir projektai nagrinėjami artimiausiame Departamento Mokslinės archeologijos komisijos posėdyje. Leidimus rengia ir pagal pateiktus Departamento struktūrinių padalinių siūlymus (jeigu buvo gauti) papildomus paveldosaugos reikalavimus juose įrašo Mokslinės archeologijos komisijos sekretorius. Leidimų galiojimas gali būti pratęstas iki kitų metų lapkričio 30 d., jeigu užtikrinamos archeologiniams tyrimams atlikti būtinos sąlygos.
Terminai
0
Sprendimas išduoti Leidimą arba atsisakyti jį išduoti turi būti priimtas ir apie jį informuotas tyrėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir projekto gavimo Departamente dienos. Leidimo išdavimo procedūra gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Reikalingi dokumentai
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos archeologinių tyrimų specializacijos specialisto atestatas. Prašymas Projektas parengtas pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 "Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatytą tvarką.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu