Laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaracija

Leidimo kodas:: PAS30107

Architektams iš Šveicarijos Konfederacijos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių, norint laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, reikia pateikti profesinę kvalifikaciją įrodančius dokumentus Aplinkos ministerijai. Įvykdžius reikalavimus, architektų, kurie gali laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje sąrašas viešai skelbiamas Aplinkos ministerijos puslapyje http://www.am.lt/VI/index.php#r/1457 Vartotojai: - Šveicarijos Konfederacijos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, siekiantys architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir norintys laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Architektai iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau - pareiškėjas), norintys laikinai ir kartais teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje, turi pateikti Aplinkos ministerijai užpildytą išankstinę rašytinę deklaraciją (pagal pridedamą deklaracijos formą), kai jis atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti architektūrinių paslaugų. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti architektūrines paslaugas gavimą ir pateikimo datą. Informacijoje pateikiamas pareiškėjo vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs. Pareiškėjas turi pateikti Aplinkos ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis ketina teikti per tuos metus laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas.
Terminai
5 (Darbo dienos)
Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti architektūrines paslaugas gavimą ir pateikimo datą.
Reikalingi dokumentai
Kartu su deklaracija pateikiami šie dokumentai ar nustatytąja tvarka patvirtintos (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijos: asmens pilietybę įrodantį dokumentas; pažyma, patvirtinanti, kad paslaugos tiekėjas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti architekto profesine veikla; profesinės kvalifikacijos įrodymai pažymėjimas, patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė Įsisteigimo valstybėje narėje architekto profesine veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, kai paslaugos tiekėjas naudojasi Įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis architektų įgytomis teisėmis. dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugos tiekėjas dirbo pagal architekto profesiją valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienerius metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija Įsisteigimo valstybėje narėje nereglamentuojama.
Prašymo forma
Europos Sąjungos valstybių narių pilietis, Europos ekonominės erdvės valstybių pilietis ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis atvykęs į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas pateikia Aplinkos ministerijai prašymą priimti deklaraciją ir užpildytą laikinai ir kartais teikiamų architektūrinių paslaugų Lietuvos Respublikoje deklaraciją.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Urbanistikos ir architektūros skyrius, Statybos ir teritorijų planavimo departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja
info@am.lt, 870663623

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu