Laikinas arba vienkartinis architektūrinių paslaugų teikimas Lietuvoje

Leidimo kodas:: PAS30107

Architektams iš kitų ES valstybių narių, norint laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje, reikia pateikti profesinę kvalifikaciją įrodančius dokumentus Aplinkos ministerijai. Įvykdžius reikalavimus, architektų, kurie gali laikinai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas sąrašas bus viešai skelbiamas Aplinkos ministerijos puslapyje http://www.am.lt/VI/index.php#r/1457 Vartotojai: - valstybių narių piliečiai (Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) valstybių piliečiai ar Šveicarijos Konfederacijos piliečiai), siekiantys architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint užsiimti architekto profesine veikla ar laisvai arba vienkartinai teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Architektai iš kitų ES valstybių narių, norintys laikinai arba vienkartinai teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje, turi pateikti Aplinkos ministerijai užpildytą išankstinę rašytinę deklaraciją (pagal pridedamą deklaracijos formą), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti architektūrinių paslaugų. Ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti architektūrines paslaugas gavimą ir pateikimo datą. Informacijoje pateikiamas pareiškėjo vardas, pavardė, valstybė narė, kurioje pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs. Pareiškėjas turi pateikti ministerijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis ketina teikti per tuos metus laikinas arba vienkartines paslaugas.
Terminai
0
Ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos savo interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie deklaracijos teikti architektūrines paslaugas gavimą ir pateikimo datą.
Mokesčiai

Netaikoma

Reikalingi dokumentai
Kartu su deklaracija pateikiami šie dokumentai ar nustatytąja tvarka patvirtintos (notaro ar atitinkamos institucijos) dokumentų kopijos: asmens tapatybę įrodantis dokumentas; pažyma, patvirtinanti, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti architekto profesine veikla, profesinės kvalifikacijos įrodymai; pažymėjimas, patvirtinantis, kad pareiškėjas faktiškai ir teisėtai užsiėmė Įsisteigimo valstybėje narėje architekto profesine veikla ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės per 5 metus iki pažymėjimo išdavimo (kai pareiškėjas naudojasi įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatytomis architektų įgytomis teisėmis).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu