Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių Lietuvos Respublikos sertifikavimo paslaugų teikėjų registracija elektroninio parašo priežiūros institucijoje

Leidimo kodas:: PAS28470

Kvalifikuotus sertifikatus sudarantys Lietuvos Respublikos sertifikavimo paslaugų teikėjai privalo užsiregistruoti elektroninio parašo priežiūros institucijoje Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas, norėdamas užsiregistruoti, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sertifikatų sudarymo paslaugų teikimo pradžios turi pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai Registravimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, nurodytus reikalingus dokumentus. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, nustačiusi, kad pateikti visi minėtos Tvarkos 5 punkte nurodyti duomenys ir dokumentai, registruoja prašymą. Tarnyba, nustačiusi, kad pateikti ne visi Registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, 5 punkte nurodyti duomenys (arba jie neišsamūs ar klaidingi) ir dokumentai, apie tai informuoja paslaugų teikėją.
Terminai
0
Paslaugų teikėjas, norėdamas užsiregistruoti, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sertifikatų sudarymo paslaugų teikimo pradžios turi pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai reikalingus dokumentus. Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo registruoti paslaugų teikėją ir duomenų bei dokumentų, nurodytų Registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, 5 punkte, pateikimo dienos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba priima sprendimą dėl paslaugų teikėjo registravimo ir apie tai raštu praneša pareiškėjui. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po prašymo užregistravimo gali prašyti paslaugų teikėją patikslinti ar papildyti Registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, 5 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
1. vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, vadovo vardas ir pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys, pridedamų dokumentų sąrašas; 2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją; 3. steigimo dokumentų kopijas, sertifikavimo veiklos nuostatus; 4. civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją; 5. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pažymą apie paslaugų teikėjo įregistravimą Asmens duomenų valdytojų valstybės registre; 6. paslaugų teikėjo naudojamos elektroninio parašo įrangos gamintojo deklaracijų arba akredituotos institucijos išduotų liudijimų (sertifikatų), patvirtinančių įrangos atitiktį saugumo įvertinimo lygiui, kopijas; 7. paslaugų teikėjo juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kurioje nurodyti juridinio asmens darbuotojai, sudarantys ir tvarkantys sertifikatus, jų aukštąjį išsilavinimą, paslaugoms teikti reikiamas profesines žinias ir patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu