Vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Leidimo kodas:: PAS2499

Vienkartinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kurie be jos negali išsiversti, įvertinant bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas, esamą socialinę ir materialinę padėtį šiais atvejais: - stichinės nelaimės (gaisro, potvynio, audros, liūties, pūgos ir pan.), nukentėjus gyvenamajam būstui (butui, namui, kolektyvinio sodo namui ar sodybai, jeigu šios patalpos deklaruotos kaip bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta ir jie neturi kito jiems nuosavybės teisė priklausančio būsto, būsto dalies) iki 40 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI) ar ūkiniam pastatui (tvartui, kluonui, malkinei, vasaros virtuvei, kiemo rūsiui ar kt.) iki 10 BSI dydžio, kai nuostolius patyrusių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 3 mėnesių, praėjusių iki kreipimosi mėnesio, pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (toliau – VRP). Stichinės nelaimės atveju vienkartinės pašalpos skiriamos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po įvykio. - ligos atvejais (onkologijos ligomis sergantiems, sunkios operacijos ar traumos atvejais) iki 6 BSI dydžio, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 3 mėnesių, praėjusių iki kreipimosi mėnesio, pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP dydžio; Sunkios operacijos ar traumos atveju vienkartinės pašalpos skiriamos, jeigu dėl jų kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius po operacijos ar traumos. - užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo išlaidų kompensavimui, kai ši parama negali būti skiriama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 618 ,,Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ iki 40 BSI dydžio, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 3 mėnesių, praėjusių iki kreipimosi mėnesio, pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 VRP dydžio; - kitais ekstremalios (socialinės) situacijos atvejais, įtakojančiais vienkartinės pašalpos būtinumą iki 2 BSI dydžio, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 3 mėnesių praėjusių iki kreipimosi mėnesio, pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio; - siekiant užtikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens minimalių maitinimosi, asmeninės higienos poreikių patenkinimą iki 2 BSI dydžio, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jie negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba pajamos yra mažesnės nei 1 VRP dydžio vienam šeimos nariui. Darbingi nedirbantys ar nesimokantys darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Darbo biržoje. Vienkartinės pašalpos gali būti skiriamos ir pajamos nevertinamos šiais atvejais: - grįžus iš pataisos namų, kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigų, jeigu dėl pašalpos kreipiamasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius po išėjimo iš įkalinimo įstaigos dienos, kai asmuo buvo įkalintas ne trumpiau negu 6 mėnesius iki 1 BSI dydžio. - asmeniui sukakus 100 metų iki 3 BSI dydžio. Prašymas vienkartinei pašalpai gauti pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei Prašymas vienkartinei pašalpai gauti pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu ar telefonu.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 7-48 ,,Dėl vienkartinių pašalpų nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
-
Terminai
20 (Darbo dienos)
Sprendimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo vienkartinei pašalpai gauti ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Vienkartinės pašalpos grįžus iš pataisos namų, kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigų išmokamos per 5 darbo dienas nuo prašymo vienkartinei pašalpai gauti ir visų dokumentų pateikimo Socialinės paramos skyriui dienos.
Reikalingi dokumentai
Pateikiami šie dokumentai: - prašymas vienkartinei pašalpai gauti (nurodant priežastį); - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas); - vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (-ai); - pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas (-ai); - pažymos apie darbingų šeimos narių (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) 3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi pajamas; - pažymos iš formaliojo švietimo įstaigų apie tai, kad vyresni nei 16 metų amžiaus vaikai mokosi formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose; - atsiskaitomosios sąskaitos numeris banke. Priklausomai nuo pareiškėjo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, pateikiamos: - pažymos iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie sveikatos būklę ar atliktas operacijas (išrašus iš medicininių dokumentų, epikrizes ir kt.), kurios galioja 6 mėnesius po patirtos operacijos ar traumos; - pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas, ar patirtus nuostolius (iš policijos apie vagystės, turto sugadinimo ir kt. atvejus, mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kt.); - apie įvykusius gaisrus ir jų metu patirtus nuotolius iš Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ar kitas pažymas apie ištikusias nelaimes (jei kreipiamasi per 3 mėnesius po įvykio); - pažymos iš pataisos namų, kardomojo kalinimo (suėmimo) įstaigų apie paleidimą, jeigu kreipiasi asmenys, išėję iš įkalinimo įstaigų; - kiti dokumentai.
Prašymo forma
Prašymo vienkartinei pašalpai gauti forma patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. 7-48 ,,Dėl vienkartinių pašalpų nepasiturintiems gyventojams skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valdonė Gineitienė, Skyriaus vedėja
valdone.gineitiene@vrukmerge.lt, +370 340 60330

Lina Sabalauskienė, Vyriausioji specialistė
lina.sabaliauskiene@ukmerge.lt, +370 340 60332

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina pareiškėjo asmens tapatybe, įvertina ir priima pateiktus dokumentus. Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl vienkartinių pašalpų pateikia 6 punkte nurodytų dokumentų originalus (atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją), Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai padaro asmenų pateiktų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, jas patvirtina ir originalus grąžina pareiškėjams. Kitų dokumentų originalai lieka vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo bylose. Vienkartinės pašalpos gali būti teikiamos šiais būdais: - Pinigais; - Nepinigine forma; - Pinigais ir (ar) nepinigine forma. Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro, seniūnijų atsakingus darbuotojus, seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu