Kvalifikacijos pažymėjimas pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui

Leidimo kodas:: PAS30058

Suteikia teisę supirkti žalią pieną ir atrinkti bandinius pieno sudėties, kokybės ir falsifikavimo tyrimams.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; Paslaugų teikėjas išlaiko kvalifikacijos egzaminą; Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą; Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą ir kt.
Terminai
0
Teritorinė VMVT pareiškėjui pažymėjimą išduoda arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti pažymėjimą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo kvalifikacinio egzamino vykdymo dienos; Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų arba netinkamai įformintą prašymą arba ne visus reikalingus dokumentus ar informaciją, kurių reikia pažymėjimui išduoti, teritorinė VMVT, kuriai pateiktas prašymas, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos turi informuoti pareiškėją apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas pažymėjimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo teritorinei VMVT dienos; Pažymėjimas išduodamas neterminuota
Mokesčiai

Už pažymėjimo išdavimą imama konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2011, Nr. 159-7522), 4.296 punkte nustatyta valstybės rinkliava - 8,69 Eur (30 Lt).

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas dėl pažymėjimo išdavimo (toliau - prašymas), kuriame turi būti nurodyta: 1.1. pareiškėjo vardas, pavardė, duomenys apie pareiškėją (adresas, kontaktiniai duomenys), 1.2. prašymo data, sudarymo vieta, 1.3. duomenys apie darbo vietą (pieno supirkimo punkto ir pieno supirkimo įmonės pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys); 2. Dokumento apie pareiškėjo išsilavinimą kopiją ir pažyma, pažyminti, kad per paskutinius trejus metus pareiškėjas yra išklausęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Pieno supirkėjų mokymo (40 val.) ir/ar per kiekvienus 3 metus, Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimo (16 val.) programų kursą tam darbui įgaliotose įstaigose; 3. Asmens medicininę knygelę, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2011, Nr. 67-3186). 4. Be pateiktų dokumentų, turi išlaikyti kvalifikacijos egzaminą pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintą programą kvalifikacijos pažymėjimui gauti.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu