Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas

Leidimo kodas:: PAS28471

Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas (toliau - Leidimas) suteikia teisę vykdyti tik vienos sporto šakos pratybas arba suteikia teisę vykdyti kūno kultūros pratybas tik krašto apsaugos sistemoje arba suteikia teisę vykdyti kūno kultūros ir sporto veiklą (nenurodomi jokie ribojimai).
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, norintis gauti ar pratęsti Leidimą, privalo pagal savo gyvenamąją vietą kreiptis į savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto padalinį ir pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą išduoti arba pratęsti Leidimą; 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. mokymų Leidimams įgyti baigimo pažymėjimą arba kitus dokumentus, patvirtinančius Aprašo 5 ir/ar 16 punktuose nurodytas sąlygas. Savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto padalinys patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateiktoji informacija atitinka Apraše nurodytas sąlygas, dokumentus pateikia Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Departamentas), kuris ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl Leidimo išdavimo arba atsisakymo išduoti Leidimą. Jeigu Departamentas atsisako išduoti Leidimą, apie tai raštu informuojamas savivaldybės administracijos kūno kultūros ir sporto padalinys, šio Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka pateikęs dokumentus Leidimui gauti. Rašte nurodomi motyvai, kodėl atsisakoma išduoti Leidimą. Departamentas, priėmęs sprendimą išduoti Leidimą, per 5 darbo dienas paruošia Leidimą išdavimui ir jį kartu su įskaitos kortele išsiunčia savivaldybės administracijos padaliniui, šio Aprašo 12 punkte nustatyta tvarka pateikusiam dokumentus Leidimui gauti. Įteikęs Leidimą jo savininkui, savivaldybės administracijos padalinys įskaitos kortelę (Aprašo 3 priedas) su gavėjo parašu grąžina Departamentui.
Terminai
0
30 d.d. priimti sprendimui; 5 d.d. paruošti Leidimą išdavimui.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu