Kremavimo veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS28170

Kremavimo veiklos licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialams. Ji suteikia teisę verstis žmonių palaikų kremavimo veikla.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus. 2. Aplinkos apsaugos agentūra nagrinėja gautus dokumentus pagal Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklėse nustatytas procedūras. 3. Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą išduoti kremavimo veiklos licenciją arba atsisakyti išduoti kremavimo veiklos licenciją.
Terminai
0
Aplinkos apsaugos agentūra per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo turi informuoti pareiškėją, jeigu pateikti dokumentai licencijai gauti turi trūkumų; Pareiškėjas trūkumus gali pašalinti per 20 darbo dienų; Aplinkos apsaugos agentūra sprendimą išduoti licenciją arba atsisakyti išduoti licenciją turi priimti per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo. Aplinkos apsaugos agentūra per 3 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti išduoti ar pakeisti licenciją apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.
Mokesčiai
318.0 (EUR)
Licencijos išdavimas- 318 eurų, Licencijos pakeitimas - 159 eurai, Licencijos dublikato išdavimas - 8,6 euro

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos prašymas išduoti ar pakeisti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, panaikinti įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą. Prašyme nurodoma: pareiškėjo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, taip pat fakso numeris ir elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas juos turi; prašymo pateikimo data, prašymą užpildžiusio asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, vardas ir pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, jeigu asmuo tokį turi; vietos, kurioje bus vykdoma kremavimo veikla, adresas; 2. dokumentų, įrodančių, kad pareiškėjo personalas turi reikiamą kvalifikaciją, o pareiškėjo įranga ir patalpos, kuriose bus vykdoma kremavimo veikla, atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kopijas, patvirtintas asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu ir pareiškėjo atspaudu, jeigu pareiškėjas privalo jį turėti.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Justina Černienė, Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė
aaa@aaa.am.lt, 870662041

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu