Konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30106

Įstaigai suteikiama teisė teikti konsultavimo paslaugas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones. Konsultavimo įstaigos akredituojamos teikti paslaugas pagal šias konsultavimo sritis (toliau sritis): I. konsultavimas teisės aktų nustatytų valdymo ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų, numatytų 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 269), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1276/2007 (OL 2007 L 284, p. 11), 4 ir 5 straipsniuose bei III ir IV prieduose bei darbo saugos standartų, grindžiamų Bendrijos teisės aktais, įgyvendinimo klausimais; II. konsultavimas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais; III. konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais; IV. konsultavimas miškininkystės klausimais; V. konsultavimas verslo planų rengimo ir projektų administravimo klausimais; VI. konsultavimas LEADER metodo įgyvendinimo klausimais.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Konsultavimo įstaiga teikia paraišką Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai; 2. Pirminį paraiškų vertinimą atlieka paraiškų vertinimo ekspertai; 3. Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisija (toliau-Komisija) nagrinėja paraišką ir priima sprendimus; 4. Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras išduoda Komisijos pirmininko pasirašytą akreditavimo pažymėjimą ir įtraukia akreditavimo įstaigą į akredituotų institucijų sąrašą.
Terminai
0
Konsultavimo įstaigos paraiškos nagrinėjamos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka. Gauta paraiška išnagrinėjama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jos gavimo. Komisija per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia sprendimą konsultavimo įstaigai apie suteiktą akreditaciją, nurodydama konsultavimo sričių, pagal kurias suteikiama akreditacija, pavadinimus, suteiktos akreditacijos galiojimo terminą (1 arba 3 metai) ir akredituotus konsultantus. Jeigu akreditacija nesuteikiama, Komisija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu išsiunčia jo nuorašą konsultavimo įstaigai. Sprendime nurodytos akreditacijos nesuteikimo priežastys ir sprendimo apskundimo tvarka.
Mokesčiai

5,14 EUR (17,76 Lt) be PVM

Reikalingi dokumentai
1. Nustatytos formos paraiška; 2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija; 3. Veiklos įstatų arba kito dokumento, kurį įstatams prilygina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kopija; 4. Paskutiniųjų metų veiklos audito (jeigu pagal galiojančius teisės aktus privaloma atlikti) išvados kopija; 5. Informacija apie įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija; 6. Informacija apie turimą konsultavimo paslaugų teikimo patirtį. Naujai įsteigtos konsultavimo įstaigos pateikia veiklos 3 metų laikotarpiui programą; 7. Konsultavimo įstaigos konsultantų sąrašas; 8. Kiekvieno konsultanto profesinės veiklos biografija, kurioje pateikiama: 8.1. informacija apie konsultanto išsilavinimą; 8.2. konsultanto darbo patirties aprašymas, pateikiant išsamią informaciją pagal kiekvieną norimą akredituotis sritį (kokios ir kam buvo suteiktos konsultacijos, suteiktų konsultacijų rezultatai ir kt.); 8.3. konsultanto kvalifikacijos kėlimo aprašymas, pateikiant išsamią informaciją pagal kiekvieną norimą akredituotis sritį (kokie mokymo kursai buvo išklausyti, kokiuose seminaruose, konferencijose dalyvauta ir kt.); 9. Informacija apie turimus administracinius ir techninius išteklius, kurie bus naudojami konsultavimo veiklai.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu