Kelionių organizatoriaus pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS29889

Kelionių organizatorius – turizmo paslaugų teikėjas, reguliariai rengiantis organizuotas turistines keliones, teikiantis ir (ar) parduodantis kelionių organizavimo paslaugas turizmo paslaugų vartotojams tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus ir (ar) teikiantis ir (ar) parduodantis kitas turizmo paslaugas. Pažymėjimas suteikia teisę verstis kelionių organizatoiaus veikla.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia tinkamai užpildytą prašymą išduoti pažymėjimą bei nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, kad pareiškėjas fizinis asmuo, pareiškėjas juridinis asmuo, pareiškėjo juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo narys, savininkas, taip pat pareiškėjo juridinio asmens dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, yra nepriekaištingos reputacijos (fiziniam asmeniui - forma VTD-02-KO-FA, juridiniam asmeniui - forma VTD-02-KO-JA), bei prie deklaracijos pateikiamos ūkio subjekto kolegialaus valdymo organo nario, savininko, taip pat ūkio subjekto dalyvio, turinčio ūkio subjekto įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, tinkamai įformintos ir pasirašytos laisvos formos nepriekaištingos reputacijos deklaracijos.); 2. Departamentas nagrinėja prašymą; 3. Departamentas priima sprendimą išduoti pažymėjimą; 4. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybinę rinkliavą ir gauna pažymėjimą . 5. Pasikeitus informacijai : Apie įsteigtus juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus ar kitus padalinius, filialus ar biurus, per kuriuos jis ketina vykdyti ar nustojo vykdyti pažymėjime nurodytą veiklą, Apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės, gyvenamosios (kai pareiškėjas fizinis asmuo), veiklos vykdymo vietos adresų ar kitus pakeitimus, Nurodytai pildant prašymą kelionių organizatoriaus pažymėjimui gauti, Nurodytai pildant nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, Apie galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją) (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams), Nurodytai praėjusių finansinių ataskaitų rinkinyje, Nurodytai turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdyje, per 10 darbo dienų nuo to momento,kai atitinkamą informaciją turizmo paslaugų teikėjas sužinojo ar turėjo sužinoti, kelionių organizatorius privalo kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą dėl naujo pažymėjimo išdavimo. 6. Paslaugų teikėjas pažymėjimo galiojimo laikotarpiu praradęs, pametęs arba sugadinęs pažymėjimą, privalo apie prarastą pažymėjimą paskelbti viename iš Lietuvos dienraščių ir kreiptis į Departamentą dėl dublikato išdavimo.
Terminai
0
Išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą Valstybinis turizmo departamentas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos. Departamentas prašymą dėl pažymėjimo išdavimo nagrinėja tik kai tinkamai pateikti visi dokumentai ir informacija. Atsakymo pernustatytą terminą nepateikimas visais atvejais laikomas kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimu, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kuriais atsakymo dėl pažymėjimo išdavimo nepateikimas nelaikomas pažymėjimo išdavimu ir tokios išimtys pateisinamos svarbiais visuomenės interesais, įskaitant teisėtus trečiųjų asmenų interesus. Priėmęs sprendimą neišduoti pažymėjimo, Departamentas apie tai raštu informuoja paslaugų teikėją, nurodydamas atsisakymo išduoti pažymėjimą priežastis.
Mokesčiai

7,82 EUR/27 Lt

Reikalingi dokumentai
Prašymoformos: VTD-01-KO-FA(fiziniam asmeniui) VTD-01-KO-JA (juridiniam asmeniui) Nepriekaištingos reputacijos deklaracijos fomos: VTD-02-KO-FA (fiziniam asmeniui) VTD-02-KO-JA (juridiniam asmeniui)
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu