Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

Leidimo kodas:: PAS30302

Pareiškėjai (juridiniai asmenys, norintys teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir gauti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją), įregistruoti Lietuvos Respublikoje įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pateikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką ir atitinkamus dokumentus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos paraišką ir reikalingus dokumentus. 2. Kompetentinga institucija nagrinėja paraišką ir pateiktus dokumentus; 3. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją; 4. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą; 5. Licencija atiduodama išdavimo vietoje arba išsiunčiama paštu (pareiškėjui pateikus nustatytos formos prašymą - "Prašymas atsiųsti asmens sveikatos priežiūros licenciją").
Terminai
0
1. Licencija išduodama arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui per 30 dienų nuo visų licencijai gauti pateiktinų dokumentų gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos. 2. Jeigu nagrinėjant pareiškėjo pateiktus dokumentus, nustatoma trūkumų, Akreditavimo tarnyba ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos išduoti licenciją gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus. Trūkumus pareiškėjas turi pašalinti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Akreditavimo tarnybos rašytinio pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos.
Mokesčiai

Valstybės rinkliava už licenciją, suteikiančią juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikl 1) ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomi atsiimant licenciją išdavimo vietoje 55EUR; siunčiant licenciją paštu 61EUR; 2) stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikl atsiimant licenciją išdavimo vietoje 121EUR; siunčiant licenciją paštu 128EUR; 3) ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikl atsiimant licenciją išdavimo vietoje 153EUR; siunčiant licenciją paštu 159EUR;

Reikalingi dokumentai
Pareiškėjas pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką išduoti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją (užpildytos paraiškos pavyzdys) ir šiuos dokumentu 1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimo, įstatų (nuostatų)) kopiją. 2. Dokumentą, įrodantį, kad patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą, paskirtis atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytus reikalavimus. 3. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu). 4. Vykdomos veiklos leidimo-higienos paso (įstaigos ir jos filialų) kopiją. 5. Sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (įstaigos ir jos filialų). Rekomenduojame pildyti lentelę apie sveikatos priežiūros specialistu eilės numeris, licencijuojamos sveikatos priežiūros paslaugos pavadinimas, sveikatos priežiūros specialisto vardas ir pavardė, licencijos numeris, pareigybės pavadinimas, kita informacija. 6. Pareiškėjo filialų (padalinių), kurie teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašą, kuriame nurodomi jų adresai, telefonų numeriai bei numatomos teikti paslaugos. 7. Medicinos prietaisų, privalomų paraiškoje nurodytai(-oms) paslaugai(-oms) teikti, išskyrus vienkartinius medicinos prietaisus, sąrašą. Rekomenduojame pildyti lentelę apie medicinos prietaisus ir kt.: eilės numeris, licencijuojamos sveikatos priežiūros paslaugos pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas, modelis, gamintojo pavadinimas, medicinos prietaiso pagaminimo metai, serijos numeris. 8. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu planuojama pirkti iš jų asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kopijas. 9. Įsipareigojimą apsidrausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą. 10. Dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus atitinkamų licencijuojamų paslaugų teikimo reikalavimus. * Duomenys, nurodyti aukščiau išvardintuose punktuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius). * Pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. * Dokumentų kopijos turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai "Kopija tikra", dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, antspaudas. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis "Kopija tikra" ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma. * Dokumentai turi būti pateikiami kartu su lydraščiu ("turiniu"), kuriame išvardijami visi dokumentai kartu nurodant kiekvieno iš jų lapų skaičių. Kiekvienas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai. * Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ir jų filialai turi pateikti 1-9 nurodytus dokumentus, įrodančius , kad juridinis asmuo yra pasirengęs teikti tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas. * Jei pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. * Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti pateikia tiesiogiai arba siunčia paštu ar per kurjerį. Pareiškėjo dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka. Licencija atiduodama pareiškėjo vadovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo įgaliotam asmeniui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Licencija atiduodama įsitikinus, kad pareiškėjas yra sumokėjęs nustatyto dydžio rinkliavą.
Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnis nustato, kad teisė verstis tam tikros rūšies sveikatos priežiūros praktika pripažįstama fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją, o įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas. Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" ir Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 "Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" bei specialiaisiais sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais, išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikdama teisę teikti licencijuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu