Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30302

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnis nustato, kad teisė verstis tam tikros rūšies sveikatos priežiūros praktika pripažįstama fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją, o įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas. Akreditavimo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551) (toliau – Taisyklės) ir Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo" bei specialiaisiais sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimais, išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikdama teisę teikti licencijuojamas sveikatos priežiūros paslaugas. Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka. Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiami šie duomenys: įstaigos kodas; įstaigos teisinė forma; įstaigos pavadinimas; įstaigos buveinės (registracijos) adresas; licencijos numeris; licencijos išdavimo data; licencijos duomenų patikslinimo data, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo data. (svetainės adresas www.vaspvt.gov.lt/Licencijos). Pareiškėjo laisvos formos prašymu gali būti išduodama popierinės formos licencija. Popierinės formos licencijoje turi būti visi šių taisyklių punkte nurodyti duomenys bei Akreditavimo tarnybos vadovo ar laikinai jo funkcijas vykdančio asmens parašas ir Akreditavimo tarnybos herbinis antspaudas. Licencija atiduodama pareiškėjo vadovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo įgaliotam asmeniui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Licencija atiduodama įsitikinus, kad pareiškėjas yra sumokėjęs nustatyto dydžio rinkliavą. Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, Akreditavimo tarnybai pateikia prašymą išduoti licenciją ir šiuos dokumentus: 1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų (nuostatų)) kopiją; 2. Dokumentą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, įrodantį, kad pareiškėjas turi reikiamas patalpas, numatytas konkrečias asmens sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose; 3. Vykdomos asmens sveikatos priežiūros veiklos leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us) kopijas; 4. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją; (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu). 5. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis; 6. Pareiškėjo numatomų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu; 7. Medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu; 8. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; 9. Įsipareigojimą apsidrausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu; 10. Kitus šių Taisyklių 1–12 papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus. Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenys, nurodyti šių taisyklių 2–5, 7–8, 10 papunkčiuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius). Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma. Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Nėra.
Mokesčiai
65.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Elektroninės formos licencija.

67.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.

75.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.

124.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Elektroninės formos licencija.

129.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.

135.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.

153.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Elektroninės formos licencija.

157.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.

165.0 (EUR) - 30 (Kalendorinės dienos)
Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą: Teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu .

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 5754
Įmokos kodas: 188659752
LT247300010112394300 Swedbank, AB
Reikalingi dokumentai
1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų (nuostatų)) kopiją; 2. Dokumentą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, įrodantį, kad pareiškėjas turi reikiamas patalpas, numatytas konkrečias asmens sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose; 3. Vykdomos asmens sveikatos priežiūros veiklos leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us) kopijas; 4. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją;(vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu). 5. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis; 6. Pareiškėjo numatomų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu; 7. Medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu; 8. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas; 9. Įsipareigojimą apsidrausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu; 10. Kitus šių Taisyklių 1–12 papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Rimanta Vaičaitienė , Vyriausioji specialistė
rimanta.vaicaitiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Daiva Balčiauskaitė, Vyriausioji specialistė
daiva.balciauskaite@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Milda Urbanavičienė , Vyriausioji specialistė
milda.urbanaviciene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Indrė Žilinskienė , Vyriausioji specialistė
indre.zilinskiene@vaspvt.gov.lt, +37052615177

Papildoma informacija
Paslauga galutinė. Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiami dokumentai ir/ar jų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtinti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamos paraiškos registravimo dienos, jeigu yra pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai. Jeigu įvertinus pareiškėjo (įstaigos) pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų ar netikslumų, VASPVT raštu ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų informuoja pareiškėją apie nustatytus trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti (negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų).
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu