Išlyga geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų

Leidimo kodas:: PAS30145

Išlyga išduodama, kad galima būtų leisti tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje ar jos dalyje vandentekio skirstomuoju tinklu ribotą laikotarpį vartotojams viešai tiekti geriamąjį vandienį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai yra didesni negu nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”. Išlyga išduodama tik nustačius, kad jos taikymas nesukels potencialaus pavojaus žmonių sveikatai ir vandens tiekėjai ėmėsi realių veiksmų tiems rodikliams atkurti bei informuoti geriamojo vandens vartotojus. Išlyga išduodama nei ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui. Teisės aktų nustatyta tvarka ji gali būti pratęsiama.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Savivaldybės vykdomosios institucijos prašymas pateikiamas raštu bet kokiu būdu (tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu (pasirašant elektroniniu parašu)). Išlyga atiduodama tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Terminai
0
Išlyga išduodama per 20 darbo dienų.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Reikalingi dokumentai
Prašymas (laisva forma). Toksinio (cheminio) rodiklio geriamajame vandenyje neatitikties nustatytiems reikalavimams priežastis ir išlygos taikymo motyvai. Konkretus toksinis (cheminis) rodiklis, atitinkami ankstesnės priežiūros rezultatai: tyrimų skaičius, rodiklio mažiausia ir didžiausia vertės bei mediana (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį). Siūloma didžiausia laikinoji leidžiama rodiklio vertė. Geografinė teritorija. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis. Gyventojų skaičius ir žmonių, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, tikėtinas skaičius. Maisto tvarkymo įmonių, kurioms gali turėti įtakos išlygos taikymas (rodiklio pažeidimo poveikio kiekvienos įmonės gaminamų galutinių produktų saugai tikimybės įvertinimas), sąrašas, raštu suderintas su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Siūloma programinės priežiūros tvarka, raštu suderinta su teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. Numatoma gyventojų informavimo tvarka. Siūloma išlygos taikymo laikotarpio trukmė. Pasibaigus išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo laikotarpiui, jei ketinama taikyti antrąją arba išskirtiniais atvejais − trečiąją išlygą, savivaldybės vykdomoji institucija papildomai Vilniaus visuomenės sveikatos centrui pateikia dokumentus, pagrindžiančius ankstesnės išlygos taikymo laikotarpiu vykdytų priemonių įgyvendinimą.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vilniaus visuomenės sveikatos centras
info@vilniausvsc.sam.lt, +370 5 264 9676

Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu