Įrašymas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą

Leidimo kodas:: PAS29886

Įrašant į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą patvirtinama, kad asmuo gali dirbti teismo eksperto darbą teismo ekspertizės įstaigoje arba užsiimti privataus teismo eksperto praktika. Tik į Lietuvos Respublikos teismų ekspertų sąrašą įrašytas asmuo gali dirbti teismo eksperto darbą teismo ekspertizės įstaigoje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pateikia Teisingumo ministerijai prašymą, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą ir kitus reikalingus dokumentus bei jų kopijas; 2. Prašymas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per dvidešimt kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų dokumentų gavimo dienos ir pateikiamas pranešimas apie teismo eksperto priesaikos priėmimo datą ir laiką arba atsisakymas leisti prisiekti ir įrašyti jį į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. 3. Asmuo, atitinkantis įstatyme nustatytus reikalavimus, teisingumo ministro prisaikdinamas ir įrašomas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui.
Terminai
0
Asmuo, gavęs teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą, turi per 1 metus kreiptis į teisingumo ministrą su prašymu įrašyti jį į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Prašymas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per dvidešimt kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų dokumentų gavimo dienos. Asmuo, atitinkantis nustatytus reikalavimus, per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti teisingumo ministro prisaikdintas ir įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą; šiame prašyme turi būti nurodytas eksperto kontaktinis adresas ir telefono numeris, kuriuos jis sutinka skelbti Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąraše; 2. Dokumentas, liudijantis aukštąjį išsilavinimą, tinkantis pasirinktai eksperto specializacijai, ir jo kopija; 3. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas, išduotas teismo ekspertizės įstaigos vadovo sudarytos kvalifikacinės komisijos, arba Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kitos valstybės institucijos ar prie jos tam tikslui sudarytos komisijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad asmuo turi tam tikros srities žinių, kvalifikaciją, ir šių dokumentų kopijos; 4. Amens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija; 5. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo nebuvo teistas už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą, taip pat už nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, ir jo kopija (kai į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą pageidauja būti įrašytas valstybės narės teismo ekspertas). 2-4 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia, jeigu asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, juos pateikė Teisingumo ministerijai su prašymu leisti laikyti teisinių žinių egzaminą pagal teisingumo ministro patvirtintus Teisinių žinių asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, įvertinimo komisijos nuostatus.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu