Įrašymas į auditoriaus padėjėjų sąrašą

Leidimo kodas:: PAS28479

Į auditoriaus padėjėjų sąrašą įrašomi fiziniai asmenys, siekiantys auditoriaus vardo. Asmuo gali būti įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą, jei nėra abejonių dėl jo nepriekaištingos reputacijos, asmuo turi aukštąjį išsilavinimą bei dirba audito įmonėje ar valstybės narės audito įmonėje auditoriaus padėjėju, šio asmens auditoriaus padėjėjo praktikai vadovauti yra paskirtas auditorius ar valstybės narės auditorius.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, norintis būti įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą Lietuvos auditorių rūmams pateikia reikalingus dokumentus. Sprendimą dėl asmens įrašymo į auditoriaus padėjėjų sąrašą priima LAR direktorius. Pareiškėjas informuojamas apie LAR direktoriaus priimtą sprendimą. Jeigu priimtas sprendimas neįrašyti asmens į auditoriaus padėjėjų sąrašą, pateikiamos priežastys.
Terminai
0
Sprendimas dėl asmens įrašymo į auditoriaus padėjėjų sąrašą - ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos. Apie sprendimą pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Prašymas įrašyti į auditoriaus padėjėjų sąrašą, kuriame turi būti nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat atsakyta į klausimą - ar nėra Audito įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių jis negalėtų būti įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą; Gyvenimo aprašymas ; Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; Pažyma apie teistumą; Medicininė pažyma dėl priklausomybės ligų; Dokumentas, patvirtinantas, kad asmuo turi aukštąjį išsilavinimą; Susitarimas su auditoriumi ar valstybės narės auditoriumi, kuris sutinka būti praktikos vadovu, ir su audito įmone dėl praktikos atlikimo sąlygų; Darbo sutarties su audito įmone kopija ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo dirba audito įmonėje ar valstybės narės audito įmonėje auditoriaus padėjėju.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu