Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimas

Leidimo kodas:: PAS28801

Suteikia leidimą veiklai įmonėms, teikiančioms su saugia laivyba susijusias paslaugas.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimą ir veiklos valstybinę priežiūrą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos saugios laivybos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius. Įmonei pateikus prašymą dėl jos atestavimo bei reikiamus dokumentus, Administracijos specialistai per 20 darbo dienų nuo jų gavimo privalo juos išnagrinėti ir priimti sprendimą atestuoti įmonę arba pateikti pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą tai padaryti. Lietuvos saugios laivybos administracija turi teisę atsisakyti atestuoti įmonę ir įrašyti ją į atestuotų įmonių sąrašą, kai: a) įmonė neatitinka Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, tvarko aprašo 8-17 punktuose nustatytų reikalavimų; b) įmonė nustatytu laiku nepatikslina reikalaujamų duomenų ir (ar) dokumentų. Jeigu įmonę atsisakoma atestuoti, pakartotinai dėl to galima kreiptis šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 2. Administracijos specialistai tikrina įmonės pasirengimą vykdyti atestuojamą veiklą. Specialistai, patikrinę įmonę, teikia išvadas Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai įmonių atestavimo komisijai. 3. Nustačius, kad įmonė atitinka šio tvarkos aprašo reikalavimus, įmonė atestuojama ir įrašoma į atestuotų įmonių sąrašą ir apie tai informuojama per 2 darbo dienas. Įmonė laikoma atestuota nuo jos įrašymo į atestuotų įmonių sąrašą dienos. 4. Įmonės įtraukiamos į atestuotų įmonių sąrašą neterminuotam laikotarpiui. 5. Pasikeitus įmonės duomenims, teikiamiems atestuotų įmonių sąraše, įmonės prašymu, Administracija per 3 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo savo interneto svetainėje juos atnaujina.
Terminai
0
Įmonei pateikus prašymą dėl jos atestavimo bei reikiamus dokumentus, Administracijos specialistai per 20 darbo dienų nuo jų gavimo privalo juos išnagrinėti ir priimti sprendimą atestuoti įmonę arba pateikti pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą tai padaryti. Nustačius, kad įmonė atitinka šio tvarkos aprašo reikalavimus, įmonė atestuojama ir įrašoma į atestuotų įmonių sąrašą ir apie tai informuojama per 2 darbo dienas. Įmonė laikoma atestuota nuo jos įrašymo į atestuotų įmonių sąrašą dienos. Priėmusi sprendimą atsisakyti atestuoti įmonę ir ją įrašyti į atestuotų įmonių sąrašą, Administracija apie tai per 2 darbo dienas raštu praneša įmonei, nurodydama atsisakymo atestuoti įmonę ir ją įrašyti į atestuotų įmonių sąrašą priežastis.
Mokesčiai

1. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo pažymėjimas 34,75 Eur / 120 Lt (4.448 punktas) 2. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant dviejų rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimas 37,65 Eur / 130 Lt (4.449) 3. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant trijų rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimas 40,55 Eur / 140 Lt (4.450) 4. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant daugiau kaip keturių rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimas 43,44 Eur / 150 Lt (4.451)

Reikalingi dokumentai
1. Administracijos patvirtinto pavyzdžio prašymas dėl įmonės atestavimo. 2. Dokumentai, pagrindžiantys įmonės atitiktį tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 3-313 "Dėl susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 48 "Dėl įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2001, Nr. 17-530; Žin., 2005, Nr. 93-3478; 2008, Nr. 27-985; 2009, Nr. 150-6748; 2011, Nr. 47-2252; 2011, Nr. 95-4463), 8 - 17 punktuose nustatytiems reikalavimams.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Atestuojamos veiklos rūšys bei įmonės atestavimas Atestuojamos veiklos rūšys: 1. Gelbėjimo, priešgaisrinių priemonių, laivų takelažo įrangos, slėgio, temperatūros, elektros, signalizacijos, automatikos bei kitų prietaisų ir aparatūros gamyba, remontas, tikrinimas ir bandymas bei atitinkamų tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas; 2. Navigacinių, radionavigacinių ir optinių prietaisų gamyba, remontas, tikrinimas ir bandymas bei atitinkamų tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas; 3. Jūrlapių, įskaitant elektroninius jūrlapius, ir kitų navigacinių dokumentų bei specialiosios literatūros, susijusios su saugia laivyba, koregavimas ir platinimas; 4. Ryšio su laivais paslaugų teikimas; 5. Locmanų paslaugos; 6. Laivų vilkimas (buksyravimas), laivų gelbėjimo ir povandeniniai techniniai darbai; 7. Uostų akvatorijų, bendrojo naudojimo vandens kelių gylių matavimas; 8. Jūrų krovinių krovimas; 9. Laivų švartavimas; 10. Laivų projektavimo ir konstravimo darbai, laivų statyba ir remontas; 11. Tarpininkavimas įdarbinant jūrininkus laivuose arba jūrininkų įdarbinimo laivuose paslaugos. Įmonė gali būti atestuojama pagal kelias veiklos rūšis arba, įvertinus jos turimas technines galimybes ir žmogiškuosius resursus, gali būti atestuojama kurios nors veiklos daliai. Įmonės atestavimas Įmonių atestavimą atlieka Lietuvos saugios laivybos administracija (toliau - Administracija). Įmonei pateikus prašymą dėl jos atestavimo bei reikiamus dokumentus, Administracija privalo juos išnagrinėti ir priimti sprendimą atestuoti įmonę ir įtraukti ją į atestuotų įmonių sąrašą arba pateikti pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą tai padaryti. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Įmonių atestavimo komisija (toliau - komisija), vadovaudamasi įmonės patikrinimo išvadomis, teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl įmonės atestavimo, atestavimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo. Atestuotų įmonių valstybinę priežiūrą atlieka Administracija. Įmonių veiklos priežiūra tarp atestacijų vykdoma atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus. Pirmą kartą planinis patikrinimas atliekamas praėjus 1 metams nuo įmonės atestavimo. Jeigu planinio patikrinimo metu nerasta neatitikčių šio tvarkos aprašo reikalavimams, negauta pagrįstų skundų dėl įmonės teikiamos atestuotos paslaugos, planiniai patikrinimai atliekami kas treji metai. Jei dėl įmonės teikiamos atestuotos paslaugos buvo gauta skundų ir po atlikto neplaninio patikrinimo atestacijos galiojimas buvo sustabdytas, kitas planinis patikrinimas atliekamas praėjus metams nuo įmonės atestacijos sustabdymo panaikinimo. Pasikeitus įmonės duomenims, teikiamiems atestuotų įmonių sąraše, įmonės prašymu, Administracija per 3 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo savo interneto svetainėje juos atnaujina.Šiuo atveju atestavimo procedūra neatliekama ir valstybinė rinkliava neimama.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu