Įmonės savikontrolės sistema

Leidimo kodas:: PAS28365

Įmonės savikontrolės sistemos tikslas - pasiekti, kad įmonėje būtų vykdoma vidaus kontrolė, išaiškinami svarbūs maisto saugai veiklos etapai ir užtikrinama, kad būtų nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiūrimos maisto saugos procedūros: atliekama rizikos analizė, nustatomi maisto tvarkymo etapai, kur maistas gali tapti nesaugus, nustatomi jų valdymo taškai, kuriuose turi buti atliekama nuolatinė ar periodiška saugos stebėsena bei valdymas. Priklausomai nuo veiklos sudėtingumo priklauso ar įmonė turi taikyti Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemą ar bendros higienos praktikos taisykles.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs turite tvarkyti maistą taikydami individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau - RVASVT) sistemą, parengtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 5 str. nuostatas, arba savanoriškai naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 8 str. nuostatas atitinkančiomis šakinėmis geros higienos praktikos taisyklėmis (RVASVT principų taikymo vadovais). 2. Maisto verslo operatoriai, tvarkantys mažus kiekius negreitai gendančio maisto - jo negaminantys, neperdirbantys ir neparuošiantys, gali netaikyti RVASVT principais pagrįstos savikontrolės, tačiau privalo laikytis kitų higienos normoje HN 15:2005 "Maisto higiena" (plačiau - http://www.verslovartai.lt/permit?permit-name=business-requirements/VR_23) ir kituose teisės aktuose nustatytų maisto higienos reikalavimų. Tokia išlyga taikytina šioms maisto tvarkymo vietoms: - kioskams, laikinoms patalpoms (tokioms kaip palapinės), bakalėjos ir kito supakuoto negreitai gendančio maisto parduotuvėms, smulkių prekių automatams, sandėliams, maisto turgavietėms; - maisto gabenimo ar pardavimo automobiliams, vežimėliams, maisto išnešiotojams; - gėrimų prekyvietėms, kavinėms, barams; - kitoms, nurodytus kriterijus atitinkančioms, maisto tvarkymo vietoms. 3. Savikontrolės sistemą galite pasirengti pats, tačiau bendruoju atveju yra rekomenduojama naudotis UAB "Adinfinitum" išleistomis geros higienos praktikos taisyklėmis, siekiant, kad visi reikalingi punktai būtų padengti, Šis įrankis rekomenduojamas ir kaip pagalbinė priemonė - aiškiai ir tiksliai apibrėžia, kaip vykdyti veiklą, siekiant palaikyti saugą ir higieną. 4. Individuali RVASVT sistema reikalinga sudėtinga ir specifine veikla užsiiminėjantiems subjektams, kurių veikla yra nestandartinė ir nėra apibrėžta geros higienos praktikos taisyklėse (pvz., gaminama konservuota rūgštynių sriuba - rūgštynes reikia nuplauti prieš apdorojant, o procedūra nėra įtraukta bendrose taisyklėse, todėl reikia formuoti individualią sistemą). Ją naudoja didelės gamybos įmonės (pvz., mėsos produktų didelės apimties gamybos įmonės). Sistema sudaroma laisva forma, tačiau turi atitikti visus įstatymuose nustatytus standartus, taikomus tai specifinei veiklai. Nėra nustatyti konkretūs kriterijai įmonėms, kurios turi susidaryti individualų planą (siūlome pasikonsultuoti su kontaktuose nurodytomis įstaigomis). 5. RVSVT sistema ar bendros gerosios higienos praktikos taisyklės turi būti patvirtintos įstaigos vadovo.
Mokesčiai

Kaina (su PVM): 1 vnt. - 57 Eur; 2 - 5 vnt. - 52 Eur; 6 vnt. ir daugiau - 43 Eur.

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu