Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę (4,5,6,7,8,10 įrenginių grupės)

Leidimo kodas:: PAS30500

Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga, pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“, siekianti tapti įgaliota potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – pareiškėjas), pateikia valstybės institucijai paraišką (prašymą) suteikti įgaliojimą. Paraišką (prašymą) ir kartu pridedamus dokumentus galima pateikti nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į valstybės instituciją. Už paraiškoje (prašyme) pateiktos informacijos ir kitų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas. Valstybės institucija, gavusi paraišką (prašymą) suteikti įgaliojimus, per 5 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška (prašymas) yra gauta. Sprendimas dėl įgaliojimų pareiškėjui suteikimo ar motyvuotas atsisakymas juos suteikti turi būti priimtas ne vėliau, kaip kaip per 30 dienų nuo visų dokumentų pateikimo. Sprendimą dėl įgaliojimų tikrinti įrenginių techninę būklę suteikimo pareiškėjui priima valstybės institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į valstybės institucijos vadovo įsakymu sudarytos komisijos išvadas. Valstybės institucija per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis arba per kontaktinį centrą nurodo, jei reikia, pareiškėjui pateikti trūkstamus dokumentus arba juos tinkamai įforminti. Laikotarpis, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus duomenis, neįskaitomas į sprendimo priėmimo laikotarpį. Komisija, išnagrinėjusi iš pareiškėjo gautą paraišką (prašymą) ir kartu pateiktus dokumentus, pateikia išvadas valstybės institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl įgaliojimų suteikimo ar motyvuoto atsisakymo juos suteikti. Jei pareiškėjas prašo pakeisti ar patikslinti kartu su paraiška (prašymu) pateiktus dokumentus, laikotarpis, per kurį šie dokumentai pakeičiami arba priimamas motyvuotas sprendimas neleisti jų pakeisti, turi būti ne ilgesnis kaip įgaliojimų suteikimo ar atsisakymo juos suteikti laikotarpis. Valstybės institucija, priėmusi sprendimą suteikti pareiškėjui įgaliojimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išduoda įgaliojimą, pareiškėjui atvykus į valstybės instituciją arba, gavus pareiškėjo rašytinį pageidavimą, įgaliojimas išsiunčiamas paštu. Jeigu valstybės institucija priima sprendimą nesuteikti įgaliojimų, per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo apie tai motyvuotu raštu privalo pranešti pareiškėjui.
Terminai
0
Paslaugos suteikimo trukmė: 30 dienų nuo (prašymo) ir visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo valstybės institucijoje dienos
Mokesčiai

Įgaliojimas suteikiamas nemokamai

Reikalingi dokumentai
Akredituota kontrolės įstaiga, pageidaujanti gauti įgaliojimus, privalo pateikti: 1. Įstaigosakreditavimo pažymėjimą, kurisgaunamas iš Nacionalinio akreditavimo biuro prieŪkio ministerijos internetinės svetainės adresu: http://www.nab.lt/lt/?pid=43. 2. paraišką(prašymą) suteikti įgaliojimą ir nurodo įrenginių, kurių techninės būklės tikrinimus norima atlikti, grupės (-ių) pavadinimą. Paraiškoje (prašyme) turi būti nurodytas akredituotos kontrolės įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai. Paraiška (prašymas) pateikiamas laisva forma, jame nurodant juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numeriusir potencialiai pavojingų įrenginių grupę (es). 3. laisvos formos rašytinę informaciją apie savo vidinę organizacinę struktūrą. Šiame rašte nurodomi padaliniai, jiems priskirti uždaviniai ir funkcijos, pagalkriterijus, nustatytus standarte EN ISO/IEC 17020:2004 „Bendrieji įvairiųtipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“, nurodoma padalinių vadovų ir asmenų, kurie tikrins įrenginių techninę būklę, kvalifikacija ir įranga, reikalinga įrenginių techninei būklei vertinti. Šį raštą pasirašo asmuo,turintis teisę veikti akredituotos kontrolės įstaigos vardu; 4. civilinėsatsakomybės draudimo sutarties kopiją.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu