Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30048

Suteikia teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui, vykdyti gyvūninio maisto tvarkymą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą; 3. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą ir kt.
Terminai
0
1. Teritorinė VMVT per 7 darbo dienas nuo prašymo dėl registravimo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus. 2. Teritorinė VMVT per 14 darbo dienų nuo prašymo suteikti veterinarinį patvirtinimą pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytiems reikalavimams. 3. Teritorinė VMVT teikia subjektą laikinajam veterinariniam patvirtinimui. Laikinasis veterinarinis patvirtinimas negali būti suteiktas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. Žuvų perdirbimo laivams ir laivams šaldytuvams, plaukiojantiems su Lietuvos Respublikos vėliava, laikinasis veterinarinis patvirtinimas gali būti suteiktas iki 12 mėnesių laikotarpiui. 4. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo laikinojo veterinarinio patvirtinimo suteikimo patikrinus subjektą ir nustačius, kad jis atitinka reikalavimus, teritorinė VMVT teikia subjektą veterinariniam patvirtinimui.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Subjektas, norėdamas gauti veterinarinį patvirtinimą, turi pateikti šiuos dokumentus: 1. Subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) pasirašytą laisvos formos prašymą suteikti veterinarinį patvirtinimą atitinkamai veiklai. 2. Juridinio asmens registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimą ar fizinio asmens verslo liudijimo kopiją. 3. Nuosavybės teisę į gamybos patalpas patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą antspaudu ir subjekto vadovo (jo įgalioto asmens) parašu, arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties patvirtintą kopiją, jei subjektas neturi nuosavybės teise priklausančių patalpų, kuriose vykdys veiklą. 4. Teritorinės VMVT patvirtintą subjekto techninį projektą su technologiniais sprendimais, gamybinio proceso aprašymą, nurodant projektinį pajėgumą, skerdyklose numatomą paskersti gyvūnų skaičių per laiko vienetą (valandą), personalo skaičių, pamainų skaičių. TeritorinėVMVT per 14 darbo dienų nuo prašymo suteikti veterinarinį patvirtinimą pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus. Subjektas, norėdamas būti įregistruotas, turi pateikti: 1. Teritorinei VMVT laisvos formos prašymą dėl registravimo. 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar fizinio asmens verslo liudijimo kopiją. Teritorinė VMVT per 7 darbo dienas nuo prašymo dėl registravimo pateikimo turi patikrinti subjekto atitikimą nustatytus reikalavimus.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu