Gamybinės vaistinės veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS28458

EVRK 47.73 Asmuo, norintys gauti gamybinės vaistinės veiklos licenciją, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateikia paraišką ir atitinkamus dokumentus (raštu, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninėmis preimonėmis nuotoliniu būdu, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.) Suteikus paslaugą, pareiškėjui ar jo įgaliotam atstovui, Tarnybos raštinėje išduodamas vaistinės veiklos licencija.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus; 2. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (žyminį mokestį); 3. Kompetentinga institucija nagrinėja pateiktus dokumentus; 4. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti.
Terminai
0
Kompetentinga institucija vaistinės veiklos licenciją išduoda arba priima motyvuotą sprendimą atsisakyti ją išduoti per 45 dienas nuo paraiškos, pateiktos pagal nustatytus reikalavimus, gavimo. Jei licencijos turėtojas prašo pakeisti licencijoje nurodytas veiklos sąlygas, laikotarpis, per kurį pakeičiamos šios sąlygos arba priimamas motyvuotas sprendimas atsisakyti pakeisti, turi būti ne ilgesnis kaip 30 dienų.
Mokesčiai

gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą - 74,43 Eur (257 Lt) vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos pakeitimą - 30,99 Eur (107 Lt) vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą - 19,40 Eur (67 Lt)

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos paraiška. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, patvirtintos juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Jeigu farmacinę veiklą vykdys filialas, pateikiama filialo nuostatų kopija. Valstybės įmonės Registrų centro išduoto pažymėjimo apie patalpas, kuriose juridinis asmuo ar jo filialas versis licencijuota veikla, kopija. Patalpų, kuriose juridinis asmuo ar jo filialas versis licencijuota veikla, valstybės įmonės Registrų centro patvirtinto plano kopija, vidaus patalpų eksplikacija, patvirtinta juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopijos, taip pat kiti dokumentai, kuriuos gali pateikti pats pareiškėjas, jeigu mano, kad jie gali būti naudingi vertinant patalpų tinkamumą licencijuotai veiklai vykdyti. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse išduoto leidimo - higienos paso verstis ūkine komercine veikla, patvirtinančio, kad juridiniam asmeniui nurodytu veiklos adresu leidžiama verstis farmacine veikla, kopija. Juridinio asmens, filialo vaistinės farmacinės veiklos vadovo vaistininko praktikos licencijos, su šiuo asmeniu sudarytos ir darbo sutarčių registravimo žurnale įregistruotos darbo sutarties kopijos, taip pat juridinio asmens įsipareigojimas nutraukus su vaistinės farmacinės veiklos vadovu sudarytą darbo sutartį per 10 dienų raštu pranešti apie tai Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu