Gamtinių dujų tiekimo veiklos licencija

Leidimo kodas:: PAS30150

Gamtinių dujų tiekimo licencija išduodama vykdyti gamtinių dujų pardavimą ir (ar) perpardavimą gamtinių dujų vartotojams ir tiekti gamtines dujas į gamtinių dujų sistemą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Patvirtinimas apie prašymo gavimą išsiunčiamas asmeniui per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Licencija išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas tai daryti išduodamas asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti ar pakeisti licenciją ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu informuoti Komisiją ir pateikti jai prašymą patikslinti turimą licenciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad pasikeitė licencijos turėtojo rekvizitai. Licencijos turėtojui ištaisius šiuos trūkumus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pranešimo gavimo pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 579,24 Eur (2000 Lt ); Licencijos pakeitimas - 289,62 Eur (1000 Lt); Licencijos tikslinimas/dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Asmuo turi pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą ir dokumentus bei duomenis, nustatytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-29. Juridinis asmuo, įsteigtas valstybėje narėje taip pat turi pateikti: steigimo dokumentų, nuostatų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu; sąrašą juridinio asmens dalyvių, turinčių daugiau nei 1/10 balsų šio juridinio asmens dalyvių susirinkime; sąrašą juridinio asmens dalyvių be balsavimo teisių; sąrašą įmonių, kurias juridinis asmuo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartį ar šio juridinio asmens dalyvių susirinkimo patvirtinimą, kad jos nėra; juridinio asmens kolegialių organų darbo reglamentus, jeigu jie yra; sąrašą grupių, su kuriomis juridinis asmuo konsoliduotas pagal tarptautinius apskaitos standartus (dėl kiekvienos iš šių grupių - sąrašą įmonių, užsiimančių bent viena iš šių veiklų: dujų perdavimo ir elektros perdavimo ir šių įmonių kolegialių valdymo organų narių sąrašą); juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą (su balsavimo duomenimis), kuriuo skiriami šio juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai; juridinio asmens dalyvių susirinkimo arba šio juridinio asmens kolegialaus organo sprendimą, kuriuo skiriamas šio juridinio asmens vadovas; visas taisykles ir procedūras, pagal kurias veikia valdymo organai, atstovaujantys juridiniam asmeniui; juridinio asmens kolegialių organų narių sąrašą, informaciją apie vadovą ir kitus asmenis, teisėtai atstovaujančius šiam juridiniam asmeniui (dėl kiekvieno iš jų - kitos profesinės veiklos apibūdinimą ir deklaraciją, kad jie nėra kolegialaus organo nariai ar vadovai įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas); informaciją apie juridinio asmens atėjusį personalą (nurodoma, kokiose dujų perdavimo ir elektros perdavimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo. Įsteigtas valstybėje narėje kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys taip pat turi pateikti: padalinį įsteigusio juridinio asmens dokumentus, nurodytus 1-12 punktuose; padalinio dokumentus, nurodytus 1, 10 ir 11 punktuose. Fizinis asmuo taip pat turi pateikti: dokumentus, patvirtinančius ir (ar) suteikiančius teisę gyventi valstybėje narėje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (šis reikalavimas taikomas trečiųjų valstybių piliečiams); fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją; dokumentus, įrodančius, kad nėra dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklų neleistinos kontrolės, tai yra 1) sąrašą įmonių, kurias fizinis asmuo tiesiogiai kontroliuoja, nurodęs balsavimo teisių procentą ir įrodymus, kokia veikla verčiasi šios įmonės (licencijų, atestatų, leidimų ar kitų dokumentų, įrodančių įmonės vykdomą veiklą, kopijas); 2) informaciją apie darbuotojų sąrašą; 3) informaciją apie fizinį asmenį (kitos profesinės veiklos apibūdinimas (jeigu ji vykdoma) ir deklaracijas, kad fizinis asmuo nėra juridinio asmens kolegialaus organo narys ar vadovas įmonės, vykdančios dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklas. Asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla, (integruotai dujų įmonei) ir tiekiančiam gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi 2-12 punktų. Fiziniam asmeniui tokiu atveju nereikia pateikti dokumentų, įrodančių, kad nėra dujų perdavimo ir elektros perdavimo veiklų neleistinos kontrolės. Be išvardintų dokumentų asmuo taip pat pateikia valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu