Gamtinių dujų skystinimo sistemos operatoriaus licencija

Leidimo kodas:: PAS30151

Gamtinių dujų skystinimo veiklos licencija suteikia teisę užsiimti gamtinių dujų skystinimo veikla, tai yra gamtinių dujų vertimu skysčiu, taip pat suskystintų gamtinių dujų priėmimu, laikymu ir dujinimu. Asmenys, siekiantys įgyti skystinimo licenciją, privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti pagal teisės aktų reikalavimus įrengtą SGD sistemą, kuri yra sujungta su veikiančia perdavimo sistema.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Patvirtinimas apie prašymo gavimą išsiunčiamas asmeniui per 5 darbo dienos nuo prašymo gavimo. Licencija išduodama arba rašytinos motyvuotas atsisakymas tai padaryti išsiunčiamas asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo. Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai, licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu informuoti Komisiją ir pateikti jai prašymą patikslinti turimą licenciją ir dokumentus, patvirtinančius, kad pasikeitė licencijos turėtojo rekvizitai. Licencijos turėtojui ištaisius šiuos trūkumus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos pranešimo gavimo pateikus patikslintus ir (ar) trūkstamus dokumentus, sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo.
Mokesčiai

Licencijos išdavimas - 579,24 Eur (2000 Lt); Licencijos pakeitimas - 289,62 Eur (1000 Lt); Licencijos patikslinimas/dublikato išdavimas - 43,44 Eur (150 Lt).

Reikalingi dokumentai
Nustatytos formos prašymas; Dokumentai ir duomenys, nurodyti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6; steigimo dokumentų, nuostatų kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu privaloma jį turėti, ir vadovo parašu; Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu